งาน ใน กรุงเทพ 32,258 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65895
ผู้ช่วยผู้จัดการสอบทานสินเชื่อ

         1. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ อาทิ คณะกรรมการบริหารธุรกิจการเงิน                                

(EC-FIN) คณะกรรมการสินเชื่อ (EC-CR) เป็นต้น รวมถึงการประชุมประจำสัปดาห์กับประธาน คกบ. MBK-G                             

         2. คัดมติที่ประชุม EC-FIN และ EC-CR เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อ                                         

         3. สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดสินเชื่อ และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อในรายงานการประชุม MBK-G ที่จัดทำโดยฝ่ายนิติกรรม-                                               

ธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญากับหน่วยงานราชการ                                        

         4. สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเงื่อนไขของลูกค้ารายย่อย (วงเงินขออนุมัติไม่เกิน 20.0 ล้านบาท) ตามหลักเกณฑ์                                  

ประกาศ ระเบียบคำสั่ง และ นโยบายสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง                                  

         5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการรับชำระหนี้ปิดบัญชีและไถ่ถอนหลักประกัน                                              

         6. ให้คำปรึกษา และความเห็นที่เป็นประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขสินเชื่อ                                              

         7. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน เพื่อขอข้อมูลลูกค้า/ ลูกหนี้                                               

สำหรับการตรวจสอบหรือจัดทำรายงาน                                           


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

M B K Public Company Limited
http://www.mbkgroup.co.th/th/home
MBK Center , an enormous 8-storey marble mall opened in 1985, is one of the biggest shopping malls in Asia . The center provides over 2,000 stores and services, over 150 eating establishments and a large cinema city. Shopping here, you'll find a variety of negotiable products including clothes, cosmetics, leathered items, jewelry, electronics, information technology products, furniture, restaurants, supermarket, theaters, karaoke and 4-storey department store (Tokyu). Due to the size and millennium outlook, MBK Center has been accepted to be one of the most recognizable buildings in Bangkok . Since the mall is situated at the heart of Bangkok and is the beginning of shopping centers laid along Sukhumvit Road , Bangkok 's main shopping street, here is always the first point of shoppers' journey. Nowadays, MBK Center daily supports 105,000 customers including 30,000 tourists from all around the world. It is such a large number that MBK Center is considered to be the most visited mall in Thailand and proven that we are the one-stop shopping center which you really shouldn't miss.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที