งาน ใน ขอนแก่น 23 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: KK-596
Programmer (Khonkaen based) 2 positions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (ข้อมูลเชิงตัวเลข, เชิงอธิบาย, ข้อมูลเชิงพื้นที่(Geo-image) และอื่นๆ) ที่มีจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • สร้างโปรแกรม (Software development) สำหรับการวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีการของ Machine Learning และสถิติวิเคราะห์ (Statistic model) เพื่อใช้สำหรับการจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big data) สร้างเป็นแบบจำลองคาดการณ์สำหรับสถานการณ์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
 • เขียนโปรแกรม (Software/application) เพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ในการรองรับภาระกิจที่ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ (Automate) รองรับทั้งใน Computer และ Mobile devise
 • สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายงานอื่นๆ (ภายในและภายนอก) ด้วยข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานและ Dashboard
 • ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในส่วนที่มีความชำนาญได้

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Computer Software, Computer Engineer, Computer Science
 • มีประสบการณ์ทำงานทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมในภาษา Python, R, My SQL, SQL Server, Matlab, C/C++, Java, PHP, Data visualization tools

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
https://www.mitrphol.com/home.php
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที