กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: YAL-18
Finance and Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน (โรงไฟฟ้าเบตง บริษัท ชีวมวล พลังงานสะอาด จำกัด )

  

ลักษณะงาน

•กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี และการเงิน

•ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ

•จัดทำระบบข้อมูลด้านบัญชีและการเงินลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายไอที

•ตรวจเช็คบัญชียอดรับ – จ่ายของบริษัท

•ควบคุมการหมุนเวียนของเงิน กระแสเงินสดรับ-จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

•จัดทำรายงานทางการเงิน แสดงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อส่งให้กรรมการผู้จัดการ

•จัดทำบัญชีต้นทุนสินค้า

•จัดทำงบประมาณประจำปี ร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

•ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ธนาคาร สรรพากร ผู้สอบบัญชี


 คุณสมบัติ

• สามารถปฎิบัติงานที่โรงไฟฟ้าเบตง บริษัท ชีวมวล พลังงานสะอาด จำกัด

• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี , การเงินการธนาคาร , การบริหารจัดการ

• ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านบัญชีและการเงิน 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  ยะลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Mitr Phol Group
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที