กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 กันยายน 2563
รหัสงาน: YAL-31
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืน (พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ปฏิบัติการโครงการด้านความยั่งยืน อาทิ ด้านการเกษตรแบบทันสมัย การพัฒนาชุมชน กิจการเพื่อสังคม
  (Social Enterprise) เป็นต้น
 • กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนาแนวทางปฏิบัติและเครื่องมือต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท
 • ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลงานด้านความยั่งยืน
 • ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล/รายงานด้านแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สร้างปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานเป้าหมาย เช่น ภาครัฐ ราชการ ภาคการศึกษา ภาคชุมนุม ภาคประชมสังคม เป็นต้น
 • ถ่ายทอดนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กร ผ่านที่ประชุม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การตลาด ธุรกิจเพื่อสังคม) เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดงานนวัตกรรม พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการในมิติชุมชน สังคม เกษตรกรรม ด้านอาชีพ 3-5 ปี
 • มีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการในระดับชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ จ. นราธิวาส จ. ปัตตานี จ. ยะลา ได้
 • หากเป็นคนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จ. นราธิวาส จ. ปัตตานี จ. ยะลา และพูดภาษายาวีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

True Corporation Public Company Limited
http://www3.truecorp.co.th/new/home

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที