งาน ใน ดอนเมือง 37 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178946
รองผู้อำนวยการฝ่าย-สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบกาณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี-การเงิน หรือกฎหมายทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word, Power point, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ 
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน การจัดลำดับ
 • ความสำคัญของงาน การประสานงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยสังเขป)

 • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม รวบรวมวาระการประชุมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสำนักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) หน้าที่ในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เกณฑ์และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทที่รับผิดชอบ
 • ช่วยเลขานุการบริษัทในการประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์, สำนักงาน ก.ล.ต., ชมรมเลขานุการบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่ คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้จัดการ

สวัสดิการ:

 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 • รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กีฬาประจำปี
 • ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

Don Muang Tollway Public Company Limited

Contact Address : Human Resource Department    
40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang,  Bangkok 10210   

02- 792 6531-33


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
 • สถานที่ทำงาน:
  ดอนเมือง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Don Muang Tollway Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED!!! Don Muang Tollway Public Company Limited Don Muang Tollway Public Co., Ltd. Was established since Dec 14, 1994. Our Rapid business expansion creates challenging career opportunities for young and new generations to joins our team (National Motorway Project) in following positions
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที