งาน บริหาร ใน กรุงเทพ 434 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-166050
Training & Facilitation Management Specialist

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและรับผิดชอบการบริหารวิทยากรภายใน และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของวิทยากรภายใน (Internal Instructor Management) รวมถึงการสังเกตกาณ์ การประเมินผลการสอน การนาเสนอรายงานการสอนของวิทยากรภายในและการปรับปรุง
 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของวิทยากรภายในและสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ (Instructor Sourcing : Academic & Instructor database)
 • ติดตาม ทำรายงาน และวิเคราะห์ผลการพัฒนาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กำหนด
  ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า (Account Management)
 • ประสานงานกับ HCD/BP และพนักงานจากทุกหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูล (Training Needs Survey) จัดหลักสูตรและบริหารจัดรายชื่อผู้เข้าอบรมให้มีความเหมาะสม
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มลูกค้าภายในองค์กรที่รับผิดชอบในการพัฒนาพนักงานในด้านต่าง ๆ
 • ออกแบบโครงการฝึกอบรมหรือโครงการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิผลตามคำร้องขอของลูกค้า
 • รายงานผลโครงการและประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ นำเสนอบริหารโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรต่าง ๆ
 • ประสานงานกับบริษัทภายนอก เพื่อร่วมในการสรรหาและคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม Leadership Training, Managerial Training (Common and General Program) หรือตามแผนงานประจาปี หรือกลุ่มหลักสูตรตามลักษณะอื่น ๆ
 • ดูแลและดำเนินการโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้เป็นประจาปี ประจำเดือน โดยดำเนินการให้หลักสูตรฝึกอบรมแต่ละรุ่น ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
 • ดูแล ประสานงาน งาน Events / Ad hoc ต่าง ๆ
 คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD/Training 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและเข้าใจเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

Apply at  http://career.thaibev.com/ Contact Information :- K. Thanawat     Tel. 0 2078 5984, 08 6577 6626

Office of Human Capital

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที