กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 กันยายน 2563
รหัสงาน: KR-296
ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอ็นไลฟ

ความรับผิดชอบ
- สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและรักษาสิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรป่าไม้และชุมชนทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสนับสนุน
- สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ในด้านทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความแข็งแรงขององค์กรภาคี
- สร้างการรับรู้ของการดำเนินโครงการของมูลนิธิฯ เพื่อขยายผลและต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- กำหนดแผนงานเพื่อให้ดำเนินงานสอดรับกับกลยุทธที่กำหนดโดยกรรมการมูลนิธิเอ็นไลฟ
- สร้างและขยายภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชนโดยรอบที่เกี่ยวข้อง
- สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เช่น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แรงจิตอาสา รวมถึงเงินลงทุน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อเกิดความร่วมมือที่ยั่งยืน
- ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอ็นไลฟ


คุณสมบัติ
- การศึกษา : ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือการบริหารโครงการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ และสามารถเข้าถึงกลุ่มชุมชนรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญในงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานพัฒนาสังคม
- มีภูมิลำเนาที่ จ.กระบี่หรือภาคใต้ หรือมีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ดังกล่าว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ด้านงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์การบริหารโครงการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับ
ความร่วมมือ เช่น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แรงจิตอาสา รวมถึงเงินทุน


 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  20 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการสังคม
 • สถานที่ทำงาน:
  กระบี่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Premier Fission Capital Co., Ltd.
 Premier Group of Companies  PHILOSOPHY Success doesn’t just happen on its own. A company’s success depends on more than just maximizing profits. It demands a concern for the welfare of society and its employees. For more than 40 years, we at the Premier Group of Companies have remained committed to our philosophy “Harmonious Alignment of Success” and have worked hard to create value for our business, employees and society. This is our definition of “Harmonious Alignment of Success”   There are five core values that underlie everything we do.  Quality: To assure quality improvement in all aspects   Creativity: To Adopt New Ideas that Promote Sustainable Development   Mutual Benefit: To work for the mutual benefit of our staffs, organization and society   Collaboration: To promote collaboration between teams to maximize efficiency   Moral & Ethics: To uphold moral and ethical standards and the beauty of the Thai identity   Business Units  Consumer Products Business  Premier Marketing PLC.  P.M.Food Co., Ltd.  Premier Canning Industry Co., Ltd.  Premier Frozen Products Co., Ltd.  PM SE Co., Ltd.    Real Estate and Hotel Group Business   Mooban Seri Co., Ltd.  Seri Premier Co., Ltd.  Premier Assets Co., Ltd.  Pavilion Night Bazaar, Chiang Mai  99 Residence  Baan Nawat  Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.  Raya Heritage Co., Ltd.  Tamarind Village, Chiang Mai  Rayavadee Hotel, Krabi  99 Rest Backyard Café  The Botanical House  Raya Heritage Hotel, Chiang Mai (scheduled to open in mid-2018)   Information Technology Business   Data Pro Computer Systems Co., Ltd.   Financial Service, Car Rental and Transportation Service Business   Premier Inter Leasing Co., Ltd.  Premier Brokerage Co., Ltd.   Environmental Businesses  Premier Products PLC.  Infinite Green Co., Ltd.   Social Sustainability Development   Yuvabadhana Foundation (together with PanKan and Food4Good)   Enlive Foundation   Thailand Collaboration for Change Program  Website http://www.premier.co.th Headquarters Bangkok Company type Public Company Company size 1,001-5,000 employees Specialties Consumer Products Business, Real Estate & Hotel group Business, Information Technology Business, Financial Services Business, Environmental Business, Corporate Support Business, and Social Development Business

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที