งาน ใน นครปฐม 84 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1269
Factory Manager/ผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดงาน

 • กำหนดกลยุทธ์ วางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงานผลิต
 • ควบคุมสายการผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด รวมถึงควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและระบบคุณภาพ
 • นำเสนอพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • วางแผน ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (Standard Cost)
 • วางแผนควบคุมอัตรากำลังคนให้มีเงินเดือน ค่าแรงอยู่ในอัตรามาตรฐาน
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในการดูแลให้เกิดความสนับสนุนซึ่งกันและกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต, อาคารสถานที่และระบบทำความเย็นในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
 • พัฒนาระบบการจัดส่งและทีมงานให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนการจัดส่งต่ำ
 • ติดตามดูแลขวัญกำลังใจทัศนคติที่ถูกต้อง และสัมพันธภาพที่ดีของพนักงาน
 • รับผิดชอบการทำงานของฝ่ายผลิต,ฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,อุตสาหกรรมอาหาร,วิศวกรรม,วิศวกรรมอุตสาหการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิต 10 ปีขึ้นไปและด้านการบริหารจัดการโรงงานผลิตอาหาร 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่/GMP/HACCP/ISO 9001/ISO 22000/FSSC 22000/BRC/HALAL/สิ่งแวดล้อม/Safety และ มรท.
 • มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะด้านคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
 • ภาษาอังกฤษ พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

Buono (Thailand) Public Company Limited

104/2, Village No. 1, Thaiyawat Sub-district, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province. 73120 Thailand.

Tel: (034)331984-6 Fax: (034)331880

www.buonogroup.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Buono (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที