กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: HH-661
QA Manager / (for Palm oil mill, refinery and bio-diesel plant จ.ประจวบคีรีขันธ์)/ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ (Lab)

 สำหรับบริษัท : PPP Green Complex Co., Ltd.

 (ปฏิบัติงาน ณ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

   เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.)

 หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วางแผนและติดตาม กระบวนการ การควบคุมและการประกันคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มบริโภค ไบโอดีเซล กลีเซอรีน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับลูกค้ามีคุณภาพเป็นไปตามกำหนดของบริษัท ลูกค้า และข้อกฎหมาย
 • วางแผนและติดตามการควบคุมคุณภาพของน้ำดิบ น้ำผ่านการบำบัด น้ำใน Boiler และน้ำทิ้งภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • วางแผนและติดตาม กระบวนการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามแผน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน
 • จัดทำ และ ทบทวน ข้อกำหนดของ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และ ผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายของบริษัท
 • วางแผน พัฒนา ติดตาม กระบวนการควบคุม และประกันคุณภาพ ภายในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
 • ส่งเสริม และ ติดตามให้มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยความปลอดภัย และ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 • บริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในงาน
 • จัดทำ และ บริหารงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี วิทยาศาสตร์เคมี ปิโตรเคมี 
 • ใช้ MS-Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประกันหรือควบคุมคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  และด้านบริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ(Lab) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ และ สามารถประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพ และ มาตรฐานในระดับสากล ได้แก่  ISO/IEC 17025, ISO9001, ISO 14001 และ GMP

 

 

PTG Energy Public Company Limited

  90 CW Tower, Tower A,

 33rd Floor, Ratchadaphisek Road,

 Huaykwang, Bangkok  10310

 Tel: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 747

 www.ptgenergy.co.th

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย

PTG Energy Public Company Limited
http://www.ptgenergy.co.th/en/

PTG Energy Public Company Limited is a leading of providing high quality ready-made gas under the brand PT. We have been certified by ISO 9001 for the storage and distribution of fuel products (gasoline and diesel) at our Mae Klong Tank Farm. Our Vision is to be the nation’s leading petroleum retail service company. One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities for our employees. We are looking for highly qualified professionals, who are energetic, enthusiastic and passionate to join our team in the following position

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที