กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-174610
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง:-

 • ต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเคียง หรือหากมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาเอก จะต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเคียง โดยการเทียบเคียงให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ  และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นผู้มีภาวะผู้นำ ในการนำคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างมีวิสัยทัศน์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในองค์กร นักศึกษา ผู้ที่รับบริการจากคณะ เช่น ผู้รับบริการงานวิชาการ/วิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครองของนักศึกษา อย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้ที่สามารถชี้นำให้องค์กรทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสามารถสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพัน และร่วมกันสร้างผลงานให้กับคณะ
 • เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะ มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารเพื่อนำไปสู่คุณภาพ ที่สามารถบูรณาการการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้

1. คุณลักษณะทั่วไป :-

1.ควรมีคุณสมบัติด้านวิชาการ

 • มีสัมฤทธิผลด้านวิชาการระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
 • มีความสนใจ เอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษา
 • มีความเป็นนักวิชาการ ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทุกสาขา

2. ควรมีคุณลักษณะด้านผู้นำ

 • มีความคิดริเริ่ม
 • มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ
 • มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าเผชิญกับปัญหา และสามารถตัดสินใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
 • มีความสามารถในการประสานความสามัคคี ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ และเชื่อถือแก่ผู้ร่วมงาน
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นตัวอย่างที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และมองการณ์ไกล

3. ควรมีคุณลักษณะด้านการบริหาร

 • มีประสบการณ์และผลงานที่ดีในการบริหาร
 • มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนงานที่วางไว้
 • สามารถจัดการดำเนินงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 • สามารถดึงดูดคนดี มีความสามารถเข้าร่วมงาน สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงาน และผูกพันจิตใจให้ผู้ร่วมงานทำงานต่อไป
 • สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ในการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยและงานอื่นๆ ที่เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย
 • สามารถดึงดูดหรือจัดหาโครงการวิจัยและทรัพย์สินเข้าสู่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

4. ควรมีคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์

 • สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี
 • ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมทั่วไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการต่างๆทั้งในและนอกประเทศ

ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี:
1.การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น

 • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของคณะในมิติต่างๆ คือ ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านการทำงานร่วมกับภาคการผลิต และด้านการสร้างผู้ประกอบการ และถอดเป้าหมายดังกล่าวออกมาเป็น KPIs เพื่อการพัฒนาที่ชัดเจนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ดี (Bench marking)
 • วางแผนกำลังคน และการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมและเชื่อมโยงเป้าหมายดังกล่าวกับโครงการ Performance Based Budgeting System (PBBS) เป็นรายภาควิชา/หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ และติดตามประเมินผลรายโครงการใน PBBS ให้ครอบคลุมมิติเชิงคุณภาพ
 • เชื่อมโยงเป้าหมายกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างระบบการประเมินบุคลากรในทุกระดับ ให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ เช่น การทำงาน R2R การทำงานของบุคคลตามวิสัยทัศน์ และการกำหนดเกณฑ์การต่อสัญญาที่สะท้อนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ เป็นต้น
 • ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้งที่บรรลุแล้วและยังไม่บรรลุ ติดตามและประเมินผล-แผน ของการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบ

2. สนับสนุน/ส่งเสริมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria Performance for Excellence) โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. การเรียนการสอน ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น

 • ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ เช่น ข้อสอบ วิทยานิพนธ์ และการเรียนการสอน และส่งเสริมหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล เช่น AUN-QA, TABEE/ABET หรือมาตรฐานสากลอื่น
 • ทำให้การดูแลนักศึกษามีระบบ และมีประสิทธิผลที่ชัดเจน เช่น
  • กำหนดเป้าหมายในการดูแลนักศึกษาที่ชัดเจน และเพิ่มช่องทางในการรับฟังความเห็นจากนักศึกษาผ่าน Student Care Center
  • กำหนด Service Level Agreement ของงานต่างๆ ในการให้บริการกับนักศึกษา
  • สร้างวิธีการที่ชัดเจนในการสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารกับผู้เรียนทั้งทางเดียวและสองทางอย่างเป็นระบบ
  • กำหนดวิธีการในการแก้ปัญหาของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างระบบในการประเมินความไม่พึงพอใจและความพอใจของผู้เรียน พร้อมกับนำผลการประเมินมา  
  • ใช้ในการปรับปรุงการดูแลนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและพัฒนา ICE (International Center for Engineering) ให้เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกและร่วมกำหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาคณะฯ ในเรื่องความเป็นนานาชาติ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ และกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะกับต่างประเทศ  
 • ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ CALEE (Center of Active Learning in Engineering Education, CALEE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน ให้พัฒนาการเรียนการสอน ไปสู่กระบวนการที่สามารถตอบสนองมาตรฐานหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐานได้อย่างสมบูรณ์ และในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงต้องทำให้การเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความเหมาะสมทันต่อความต้องการของยุคสมัย ตลอดจนถึงส่งเสริมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้นำทางนวัตกรรมการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์
 • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Micro Credential ซึ่งเหมาะสมกับทั้ง Degree และ Non-Degree

4. การวิจัยและบริการวิชาการ
4.1  พัฒนากระบวนการ ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น

 • พัฒนากระบวนงาน (work flow) และกำหนดเป้าหมายของงานบริการวิชาการและงานวิจัยให้ชัดเจนขึ้น สร้างระบบบริหารงานวิจัยในรูปแบบ Cluster ที่มีการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการพัฒนาตามเป้าหมายที่ชัดเจน
 • เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการวิจัยและวิชาการ
 • กำหนด Service Level Agreement ของงานต่างๆ ในการรับบริการจากภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน
 • สร้างระบบที่ชัดเจนในการสื่อสารกับลูกค้างานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งทางเดียวและสองทางอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาระบบ และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานที่มีคุณค่าและความหมายกับอุตสาหกรรมและสังคมไทย
 • มีการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา

4.2  กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างผู้ประกอบการ ตามเป้าหมายของ มหาวิทยาลัย
4.3  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ CPRAO ( Center for the Promotion of Research and Academic Outreach) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดทำ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการบริการวิชาการ จัดทำโครงการเชิงรุกเพื่อกระตุ้นงานวิจัย งบวิจัย และบริการวิชาการของภาควิชาและคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเพิ่มการสร้างเครือข่ายของงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4.4  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของพื้นที่การศึกษาราชบุรี ทั้งนี้ภายใต้    
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
4.5  เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การทำความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพต่าง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
การเรียนการสอน

 • มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น TABEE, ABET, AUN-QA อย่างน้อย 10% ของหลักสูตรทั้งหมดภายใน 4 ปี
 • ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Hands On, WiL, Active Learning หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสร้างบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น และเป็นผู้นำได้ ในทุกหลักสูตร (1วิชา/หลักสูตร/เทอม)
 • สร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีชาวต่างชาติที่สอนในหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติมาเรียนเต็มเวลาในหลักสูตร เพิ่มขึ้นปีละ 10 % และมีผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาในคณะฯ สำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติ ที่วัดการประเมินด้วยการสอบ TETET เป็นหลัก เท่ากับ 3.5 และ 4.5 หรือเทียบเท่า

การวิจัย

 • มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
 • อาจารย์ในคณะมีผลงานตีพิมพ์ใน International Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science เป็นสัดส่วน ต่อหัวบุคลากรสายวิชาการเป็น 0.8 โดยต้องมีสัดส่วนของบุคคลากรสายวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 40 เป็นผู้ผลิตบทความวิจัย
 • มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ปัญหาและยกระดับให้กับอุตสาหกรรมและสังคมไทย

บริการวิชาการ

 • ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่ต่อยอดความรู้หรือการบริการวิชาการเชิงวิจัยให้มากขึ้น
 • มีผลงานบริการวิชาการที่สร้างคุณค่าและสมรรถนะด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • มี Start up อย่างน้อย 1 บริษัทภายใน 4 ปี

บริหาร

 • มีรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/คน/ปี ในทุกภาควิชาโดยให้มีสัดส่วนของบุคคลากรอย่างน้อย ร้อยละ30 เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดสัดส่วน รายรับจากรัฐ : ค่าเล่าเรียน : รายได้จากแหล่งทุนภายนอก เท่ากับ 1:1:1.2 (ระบุรายได้จากการวิจัย และบริการวิชาการออกจากกัน)
 • ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาควิชาต่างๆ ได้รับการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่ www.eng.kmutt.ac.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร. 0-2470-8046 และสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่

กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2563 ในเวลาทำการ

Website : www.eng.kmutt.ac.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาเอก
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ทุ่งครุ, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

King Mongkut's University of Technology Thonburi
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที