งาน ใน สงขลา 25 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: SGK-1037
Plant Manager/ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
หน้าที่/ความรับผิดชอบ:
 • กำหนด ทบทวน และปรับปรุงแผนงานในการบริหารโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร 
 • วางแผนงานการผลิตและใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 • วางแผน กำกับดูแล และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • บริหารจัดการ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า 
 • กำกับดูแลพนักงานภายในโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องต่อ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง และ Work Instruction ของงาน 
 • กำกับดูแลกิจกรรมหลักของโรงไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหา ร่วมกำหนดแผนงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการแก้ปัญหา  
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานระดับวิศวกรภายในโรงไฟฟ้าหรือระดับบริหารโรงไฟฟ้า 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การติดตามงาน และการประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการเงิน บริหารต้นทุน และความรู้ด้านการบริหารทีม
หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจสมัครขอให้จัดส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน 2 นาที มาที่ Line 0815780811 ทั้งนี้ บริษัทขอพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งคลิปแนะนำตัวเท่านั้น

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ

Clover Power Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที