งาน อสังหาริมทรัพย์ ใน กรุงเทพ 134 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
01 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-204090
Building manager (Shopping Center)/ผู้จัดการอาคาร (ศูนย์การค้า)

Job Responsibilities:

 • วางแผนในการบริหารศูนย์การค้า, สถานที่, งานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และอำนวยการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ทั้งนี้ครอบคลุมถึง
  • บริหารและควบคุมการทำงานของ outsource เช่น งานช่าง / งานแม่บ้าน / งานรักษาความปลอดภัย อื่นๆ
  • บริหารตัวอาคารให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 
  • บริหารอำนวยการจราจร และความปลอดภัย 
  • บริหารอำนวยการด้านความสะอาด ภายในศูนย์การค้า และการจัดสวน
  • บริหารงานบริการลูกค้า (B2B) และร้านค้า ผู้เช่า (B2B) ภายในศูนย์การค้า 
 • บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยืดอายุการใช้งานอย่างมีคุณภาพ และยังคงความปลอดภัยในการใช้งาน
 • บริหารการเตรียมการป้องกัน และรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
 • บริหารการกำกับดูแลร้านค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทในการใช้สถานที่ และด้านอื่นๆ ที่อยู่ในระเบียบคู่มือปฏิบัติงานของร้านค้า
 • บริหารการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ส่งเสริมความคิดริเริ่มในการพัฒนา ปรับปรุงบริการ และการปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน / บริหารต้นทุน
 • บริหารความพึงพอใจของลูกค้าและลดข้อร้องเรียน
 • บริหารกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกับหน่วยงานด้านการตลาด

Qualifications:

 • วุฒิการศึกษา        :   ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์        :   8 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถ       :   มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

K.E. Retail Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที