งาน ใน สมุทรสงคราม 34 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: SSK-174
เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อาวุโส (พื้นที่สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ)

ลักษณะงาน
- ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาด้านประมง
- หาแนวทาง แก้ปัญหา รวมถึงริเริ่มโครงการต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- จัดทำโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแผนแม่บท
- ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน และ การประมง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. ชาย อายุ 28 - 35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการติดต่อประสานประสานงาน, ประชาสัมพันธ์. Account Executive, Sales (และ หากมีประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน(ประมง, อื่นๆ) ,การประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือ การบริหารงานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความเป็นผู้นำ
5. มีความสามารถในการสือสารในที่สาธารณะ
6. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์หรือ นโยบายของบริษัทให้กับชุมชน หรือผู้ที่พบเจอได้
7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาอื่นๆจากการทำงาน
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค
9. สามารถบริหารโครงการ / มีประสบการณ์บริหารโครงการ
10. สามารถทำงานเป็นทีม
11. มีประสบการณ์ ติดต่อ กับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ
12. มีประสบการณ์การบริหารจัดการ การจัดทำเอกสารเพื่อติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
13. มีอุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เช่น การสร้างและดำเนินการโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชน
14. สามารถเดินทางระหว่างจังหวัด และทำงานในพื้นที่
15. มีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจโทรคมนาคม
 • สถานที่ทำงาน:
  สมุทรสงคราม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

True Corporation Public Company Limited
http://www3.truecorp.co.th/new/home

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที