งาน ใน สมุทรปราการ 2,407 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: SP-7064
Engineer

Die Casting  Engineering 2 อัตรา

 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมแม่พิมพ์โลหะ และงาน Die Casting

R&D / PE  Engineering 3 อัตรา

 • มีความรู้ ความสามารถ และชำนาญในการใช้ CAD/CAM

Production  Engineering 2 อัตรา

 • มีความรู้ในการดูแลจัดการและปรับปรุงการผลิต
 • สัญชาติ ไทย / อินเดีย / อินโดนิเซีย

QA/QC  Engineering 1 อัตรา

 • มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดต่างๆดี

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  สาขา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์
  • วิศวกรรมเคมี/วัสดุ
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจชิ้นส่วยยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Ampas Industries Co., Ltd.
355 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate,
T.Prakasa, A. Muang, Samutprakarn 10280
Tel : 02-709-3868-70 Fax : 02-324-0949

Website : www.ampas.co.th

 


รายละเอียดงาน:

Ampas Industries Co., Ltd.
Ampas Industries Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1979 โดยปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนาของประเทศไทยและในอาเซียน Ampas อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Ampas มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถฟันฝ่ามรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนกระทั่งยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ในปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้น 3,900 คน บริษัทให้ความสาคัญกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของบุคลากรของ Ampas ผ่านโครงการต่างๆอาทิ เช่น - โครงการ E Roadmap: เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสายบริหารและสายเทคนิค เช่น วิศวกร ในด้านความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย Ampas เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด - การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น: เพื่อสนับสนุนบุคลากรของบริษัทให้สามารถศึกษาต่อได้โดยการยึดหยุ่นเวลาการทางานให้ควบคู่ไปกับการเรียนได้โดยไม่กระทบกับงานประจา ทาให้มีรายได้และพร้อมๆไปกับประสบการณ์ในงานที่ทา นอกจากนี้แล้ว Ampas ยังมีนโยบายในการดาเนินกิจกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ พัฒนาสังคม ท้องถิ่น เช่น การสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบท การปรับปรุงศาสนสถาน และกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา สามารถดูรายละเอียดบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ http://youtu.be/gpxdhtqMztM

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที