งาน ใน วัฒนา 802 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148324
Assistant Manager : Investor Relations

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูล Bondholder และ Shareholder
 • จัดทำเอกสารสรุปตัวเลขภาพรวมผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตอบคำถามนักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมถึงการจัดเตรียม Presentation ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างบริษัทและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตัวเลขผลประกอบของบริษัท เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับทางบัญชีในแต่ละไตรมาส เพื่อหาเหตุผลในความเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
 • จัดทำ/ทบทวนและ Update ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ได้เข้าพบผู้บริหารเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศ หรือกฏข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่กำกับอีกทั้งติดตามประสานงานให้รายงานดังกล่าวเสร็จทันตามกรอบของเวลาที่หน่วยงานภายนอกได้กำหนดไว้
 • จัดทำ Budget และ Business Plan ของทีม IR

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 - 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้าน Research หรือ Investment Banking จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน:

Krungthai Card Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! KrungThai Card Public Company Limited is a subsidiary of Krung Thai Bank Public Company Limited, providing credit and debit card services to maximize customer’s benefits, convenience and security. We are currently expanding and in the process of registering with the Stock Exchange of Thailand, and we are looking for high-caliber and motivated people to assume the following positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที