งาน True Corporation Public Company Limited 235 ตำแหน่ง

26 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-101533
Media Production Officer (Video-Mixed) - CP Group

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 • สร้างสรรค์ประเด็นและผลิตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบสื่อวีดีโอ (Video Content) หรือสื่อผสม (Mixed Media) ที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณะชนและบุคลากรในองค์กรโดยการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ผลิตตัดต่อวีดีโอสำหรับ Social Media/Website สามารถทำ Motion Graphic ประกอบวีดีโอให้น่าสนใจ หากเขียนบทเองได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รวบรวมจัดเก็บฟุตเทจภาพ/เสียงได้อย่างเป็นระเบียบ
 • ร่วมกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์ประเด็นคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อวีดีโอ หรือ สื่อผสม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคสื่อของสาธารณะชนกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการผลิต
 • สนับสนุน/ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือฯ และหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในการจัดการด้านการสื่อสารเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ทักษะคุณสมบัติ

 • มีความสามารถและเข้าใจงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปด้านนิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านการสื่อสารหรือข่าว 3 ปีขึ้นไปและด้าน Social Media 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ กล้อง DSLR,วิดีโอ, บันทึกเสียง, ไมโครโฟน ในระดับปานกลาง-สูง
 • มีประสบการณ์ในภารเล่าเรื่อง ถ่ายทำ และตัดต่อ ในรูปแบบของวีดีโอ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ สนใจข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมถึงรอบรู้โลกกว้าง
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่น อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน และปรับตัวในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ก้าวทันตามเทคโนโลยี ชอบและใช้การสื่อสารผ่าน Social Media สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจโทรคมนาคม
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿25,000 - ฿35,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

True Corporation Public Company Limited
http://www3.truecorp.co.th/new/home

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที