งาน โฆษณา สื่อ 770 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 December 2018
รหัสงาน: BK-12090
Sale Department Manager (Advertising)/ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณา

ลักษณะงานโดยรวม :

 • วางแผน พัฒนา ส่งเสริมและขยายธุรกิจโรงภาพภาพยนตร์และบันเทิงของบริษัททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในการขายสื่อโฆษณา การขายพื้นที่ในสาขาและการประสานงานกับคู่ค้าในการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ 
 • วางแผนและกำหนดขั้นตอนในการทำงาน บทบาท และหน้าที่ของพนักงานในแผนกให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดในการขายและการให้บริการ
 • วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบยอดขายสื่อโฆษณา การขายพื้นที่ในสาขา การขายบัตรเป็นหมู่คณะสำหรับธุรกิจต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สรรหาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จัดทำรายละเอียดเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและขยายธุรกิจ
 • ประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
 • วางแผนอัตรากำลังร่วมกับแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารโครงการ และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขยายสาขาใหม่ๆ ตามนโยบายและแผนของบริษัท
 • ให้คำแนะนำ สอนงาน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายงาน
 • เยี่ยมเยียนสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารการขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านการขายสื่อโฆษณา
 • มีทักษะด้านบริหารทีมงาน
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 • วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้บริหารเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย
 • วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-048-7111 ต่อ 222 และ 236 มือถือ 086-3223430, 091-7780211, 097-1051716
facebook : https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SF Corporation Public Company Limited
บริษัทฯดำเนินการด้านธุรกิจโรงภาพยนนต์ภายใต้ชื่อ SF CINEMA  ปัจจุบันมีทั้งหมด 57 สาขา และกำลังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง