งาน โฆษณา สื่อ 439 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146507
Senior PR

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์และบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร
 • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแลและพัฒนาระบบการตรวจสอบความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ (Social Monitoring)
 • บริหารจัดการวิกฤติข่าวสาร (Crisis Communication)
 • จัดทำและวัดผลประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 • ประสานงานและจัดทำสื่อ (Material) เพื่อการสื่อสาร

คุณสมบัติ:

 • สัญชาติไทย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความอดทน สามารถทำงานวันหยุดได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีมงานได้ดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้

Innovative Marketing Communication Co., Ltd.
Innovative Marketing Communication Limited, a digital agency and consulting firm, has been set up to provide the service of social media consulting, design, development and website management. We are the one stop service to promote the public relation activity for client organization via social media. Currently, Innovative Marketing Communication Limited has been working to serve many of leading industries such as airlines, hotel and government organization. บริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจ ออกแบบ พัฒนา ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ และดูแลบริหารสื่อSocial Media เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการลูกค้า และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กรต่างๆ ปัจจุบันบริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบสื่อ Social Media ขององค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น สายการบิน ธนาคาร โรงแรม และ ภาคราชการต่างๆ เป็นต้น www.imcthai.com  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที