งาน การผลิต 1,099 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
04 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: BK-36674
วิทยากรที่ปรึกษา (ด้านบริหารการผลิต) 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และฝึกอบรม (Training) แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร (Product Development)  และบริหารโครงการ (Project Management) ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (จบสาขาวิศวอุตสาหการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) , วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะหรือความรู้ในเรื่องการบริหารการผลิต, Productivity Tools • หากมีประสบการณ์ด้านการวางระบบหรือบริหารระบบ TPM, Lean, Six Sigma จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอด

 

สวัสดิการ:

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เริ่มงาน – 1 ปี                         5%
  • อายุงานครบ 1 ปี                      6%
  • อายุงานครบ 2 ปี                      7%
  • อายุงานครบ 3 ปี                      8%
  • อายุงานครบ 4 ปี                      9%
  • อายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป          10%
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส)
 • ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
 • ค่าสื่อสาร (บางตำแหน่ง)
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 • อบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
 • เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
 • กิจกรรมสัมพันธ์ งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี
 • ทำงาน จ – ศ 
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน
สำหรับท่านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ส่วนบุคคลชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6195500

Website: www.ftpi.or.th


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

The Foundation for Thailand Productivity Institute
URGENTLY REQUIRED !!! Thailand Productivity Institute We are free enterprise under Industrial Ministry. We offer salary and benefits as private company. Our duties are to increase Thailand productivity, products and services quality and Thai business organization competitiveness. We are looking for candidates as below :
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที