งาน จัดซื้อ 418 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146591
Senior Data Analyst Purchasing Associate/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้ออาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    วิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อและนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน →    กำหนดโครงสร้างและออกแบบระบบงานสารสนเทศด้านงานจัดซื้อให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ออกแบบระบบฐานข้อมูลงานจัดซื้อ การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Tools) เป็นต้น →    ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ โดยมีการประสานงานกับผู้ใช้งานและทีม IT เพื่อสร้างระบบงานที่ใช้สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น →    จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง →    ติดตามการดูแลรักษาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อให้มีเสถียรภาพในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ →    งานอื่นๆ ตามได้ที่รับมอบหมาย  

คุณสมบัติ

‒     ปริญญาตรี/โท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ‒     มีประสบการณ์ในด้านงานวิเคราะห์จัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี และมีความรู้ในธุรกิจจัดซื้อเป็นอย่างดี ‒     มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ‒     มีความรู้ด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล ‒     มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและระบบงาน ‒     มีทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห์ ‒     มีความรู้ด้านธุรกิจขององค์กรและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ‒     มีทักษะการใช้ SQL Command, SSIS, Cube ‒     มีความละเอียดรอบคอบ มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  

ติดต่อสอบถาม

คุณธันวา สีเสน                                โทร. 02-078-5857 

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที