งาน การศึกษา วิชาการ 136 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146206
Senior Course Design & Development

 Job Responsibilities

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินประสิทธิผลผลการเรียนรู้และการสอน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้พร้อมสู่การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล
 • การจัดทำและบริหารโครงการ Talent Development และ โครงการ Succession Plan ขององค์กร
 • การออกแบบ Competency Development Programs
 • พัฒนา ออกแบบ และทบทวน วิธีการและเครื่องมือการประเมินความจำเป็นในการเรียนรู้ของบุคลากรภาครัฐ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบหลักสูตรการพัฒนาและเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค้นหาและประเมิน วิธีการเรียนรู้และการสอนที่ทันสมัยในตลาด เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้และการสอน
 • วางแผนร่วมกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามที่กำหนด
 • การออกแบบและพัฒนา leadership & management development programs 
 • เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ

 Job Qualifications:

 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบริหารธุรกิจ การศึกษา หรือการพัฒนาหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบการพัฒนาผู้นำ การออกแบบการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดการศูนย์ทดสอบความรู้ จัดประกวดหรือแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

    Digital Government Development Agency Public Organization) (DGA) 

โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105
Website : www.dga.or.th

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Government Agency (Public Organization) เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ภารกิจหลัก (Mission) ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Common Information Infrastructure) แก่หน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Government ของประเทศ เช่น ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root Certification Authority) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภายในภาครัฐ (Government Intranet) เพื่อรองรับการใช้งานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา หรือบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับระบบกลางได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยภายใต้มาตรฐานและแนว ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมด้านวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติต่างๆ และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้าน e-Government ของประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาและให้บริการในรูป แบบของระบบกลางเพื่อให้แนวทางต่างๆ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ www.ega.or.th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที