งาน การศึกษา วิชาการ 481 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-84083
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

                          ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัคร (ครั้งที่ 2) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ครั้งที่ 6/2561

 

-------------------------------

 

       ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 และขยายเวลารับสมัคร (ครั้งที่ 1) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น

 

           ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครต่อไป ถึงวันที่
30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

          ก.  ตำแหน่งที่รับสมัคร   

 

              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตราอัตราค่าจ้าง 20,250 บาท

สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

 

  1.1  มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

 

    1.2  ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

   1.3  มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร

 

   1.4  สามารถปฏิบัติงานที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทั้งที่
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง และตามที่หน่วยงานมอบหมาย

 

   1.5  มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.cpathailand.co.th หรือโทรศัพท์ 02-260-7061 

 

      สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TU-GET หรือ
TU-STEP สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.litu.tu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-613-3101-3,
02-696-6033

 

   1.6  มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-224-9730 , 02-613-2199

 

   1.7  พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

    2.1  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

    2.2  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร และทักษะการเขียน การอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

 

    2.3  มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน

 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้ และตามภาระงานที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   1. กำหนดการรับสมัคร

                 ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงาน-เลขานุการคณะ ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยดาวน์โหลด
ใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.socadmin.tu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-5502

 • ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
 •         2.1  ใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

          2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

          2.3  หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

          2.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี

                 จำนวน 3 รูป

          2.5  ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 1 ฉบับ

         2.6  สำเนาผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, TU-GET และ TU-STEP ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

       2.7  สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือผลการทดสอบ Smart for work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

         2.8  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

  . เกณฑ์การคัดเลือก

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แนบท้ายประกาศนี้     

  . การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
  การคัดเลือก ตลอดจนวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://www.socadmin.tu.ac.th/ ตามกำหนดการดังนี้ 

  1. ระยะเวลาการรับสมัคร                 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่  30 เมษายน  2562

  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก                                     8  พฤษภาคม  2562

  3. สอบข้อเขียน (สอบเป็นภาษาอังกฤษ)                                    15  พฤษภาคม  2562

     ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 -12.00 น.

  4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                                       23  พฤษภาคม  2562

  5. สอบสัมภาษณ์                                                             31  พฤษภาคม  2562

  6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก                                               7  มิถุนายน  2562

                     กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  ฉ. การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับที่  ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการจ้างจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครในครั้งนี้     

  . เกณฑ์การขึ้นบัญชี

  การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

   

                                                       

   


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที