งาน บริหาร 1,031 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 December 2018
รหัสงาน: BK-14251
ผู้บริหารงานมาตรฐานบัญชี/ผู้บริหารงานมาตรฐานบัญชี
 • ศึกษา ติดตาม มาตรฐานบัญชีการบัญชีไทยฉบับใหม่พร้อมทั้งจัดทำสรุปย่อมาตรฐานการบัญชีสำหรับกลุ่มมิตรผล
 • ศึกษา ติดตาม ธุรกรรมของกลุ่มมิตรผลว่ามีธุรกรรมใดที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • วิเคราะห์มาตรฐานการบัญชีและธุรกรรมดังกล่าวว่ามีผลกระทบในแต่ละทางเลือก (ถ้ามี) อย่างไร พร้อมทั้งนำเสนอทางเลือกที่เป็น Best Practice ต่อผู้บริหาร
 • ปรับปรุงระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
 • กำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่มมิตรผลใช้มาตรฐานการบัญชีที่เหมือนกันทั้งกลุ่ม
 • การจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มมิตรผล
 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายบัญชีให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"