True Corporation Public Company Limited Jobs 235 Jobs

26 June 2019
Job ID: BK-101533
Media Production Officer (Video-Mixed) - CP Group

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 • สร้างสรรค์ประเด็นและผลิตข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบสื่อวีดีโอ (Video Content) หรือสื่อผสม (Mixed Media) ที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณะชนและบุคลากรในองค์กรโดยการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ผลิตตัดต่อวีดีโอสำหรับ Social Media/Website สามารถทำ Motion Graphic ประกอบวีดีโอให้น่าสนใจ หากเขียนบทเองได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รวบรวมจัดเก็บฟุตเทจภาพ/เสียงได้อย่างเป็นระเบียบ
 • ร่วมกำหนดทิศทางการสร้างสรรค์ประเด็นคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อวีดีโอ หรือ สื่อผสม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคสื่อของสาธารณะชนกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการผลิต
 • สนับสนุน/ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือฯ และหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในการจัดการด้านการสื่อสารเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ทักษะคุณสมบัติ

 • มีความสามารถและเข้าใจงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปด้านนิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านการสื่อสารหรือข่าว 3 ปีขึ้นไปและด้าน Social Media 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ กล้อง DSLR,วิดีโอ, บันทึกเสียง, ไมโครโฟน ในระดับปานกลาง-สูง
 • มีประสบการณ์ในภารเล่าเรื่อง ถ่ายทำ และตัดต่อ ในรูปแบบของวีดีโอ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ สนใจข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมถึงรอบรู้โลกกว้าง
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่น อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน และปรับตัวในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ก้าวทันตามเทคโนโลยี ชอบและใช้การสื่อสารผ่าน Social Media สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้เป็นอย่างดี

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

True Corporation Public Company Limited
http://www3.truecorp.co.th/new/home

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true

Is this your company? Claim it now!