งาน อสังหาริมทรัพย์ 346 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 December 2018
รหัสงาน: BK-15051
Property Valuation / Appraiser/ผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์

 

JOB RESPONSIBILITIES

 • Responsible for review and approval of all real estate valuations performed, both internally and externally for the company’s loan and REO portfolios. Perform internal appraisals
 • รับผิดชอบการตรวจทานและอนุมัติงานประเมินอสังหาริมทรัพย์ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และฝ่ายการตลาดจากหน่วยงานประเมินภายนอกและภายใน
 • Source, select & manage 3rd party appraisal firms. Evaluate their performance, follow up with their work to ensure that all collateral valuations are delivered in a timely manner.
 • จัดหา คัดเลือก บริหาร บริษัทประเมินที่รับงานบริษัทฯ  ประเมินการทำงานของบริษัทดังกล่าว ติดตามการทำงานเพื่อให้ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
 • Review appraisals to ensure reasonableness of final values & quality of final work product. Ensure that appraisals include full assessment of current market conditions, especially supply and demand, and apply consistent valuation methodologies
 • ตรวจงานประเมินเพื่อความสมเหตุสมผลของผลงานและราคาประเมิน
 • Entering valuations into the company valuation tracking application
 • ลงข้อมูลงานประเมินในระบบฐานข้อมูล
 • Prepare auction bidding instructions for the legal department
 • จัดทำคำสั่งเข้าประมูลทรัพย์ให้แผนกกฎหมาย
 • Complete EHS valuations prior to acquiring real estate
 • สำรวจและตรวจสภาพแวดล้อมของทรัพย์สินก่อนตัดสินใจเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • Monitor both current and future of the real estate market trends in order to provide vital information needed to apply to the three valuation approaches
 • ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประกอบการประเมินราคา       
 • Perform site visits as required and coordinate third party site visits
 • สำรวจทรัพย์ตามที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งจัดประสานการไปสำรวจทรัพย์ให้บุคคลภายนอก
 • Participate and take lead in review of collateral valuations in new acquisitions/ due diligences
 • ตรวจทานงานประเมินหลักประกันก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

 

 

 

JOB QUALIFICATIONS

 • Education in Real Estate Valuation
 • การศึกษาในสาขาการประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • At least 3-5 years of experience in property valuations
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • Strong technical & analytical skills
 • มีทักษะทางเทคนิคและการวิเคราะห์ที่ดี
 • Good PC knowledge ( Microsoft Word, Excel, Access )
 • ทำคอมพิวเตอร์ได้
 • Strong communication & managerial skills
 • สื่อสารและบริหารจัดการได้ดี
 • Good command of spoken and written English preferred but not required

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Alpha Capital Asset Management Co., Ltd.