งาน ก่อสร้าง 317 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-189626
Railway Systems Engineer /วิศวกรงานระบบ(ไฟฟ้า/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม)

1.1 วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (Senior electrical engineer 1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-           ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30-40 ปี

-           ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว. สาขาไฟฟ้ากำลัง)

-           มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-           สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-           สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

รายละเอียดของงาน

-           ประชุมโครงการประสานงาน วางแผน สรุปงานและวาง concept design ให้กับทีมงาน

-           สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น รายการคำนวณ แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ BOQ ได้

-           ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในและภายนอกอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน

สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน เป็นต้น

-           สามารถถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาได้

1.2 วิศวกรไฟฟ้า (2 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-           ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

-           ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว. สาขาไฟฟ้ากำลัง)

-           มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-           สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-           สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

รายละเอียดของงาน

-           ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในและภายนอกอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน

สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน เป็นต้น

-           สามารถถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาได้

 

2. วิศวกรเครื่องกล ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 2 อัตรา 

2.1 วิศวกรเครื่องกลอาวุโส ( Senior mechanical engineer 1 อัตรา) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

-          ชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25 - 40 ปี 

-          ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล (มีใบ กว. สาขาเครื่องกล) 

-         มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
      จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-           สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-           สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

รายละเอียดของงาน 

-           ประชุมโครงการประสานงาน วางแผน สรุปงานและวาง concept design ให้กับทีมงาน 

-           สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น รายการคำนวณ แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ BOQ ได้ 

-           ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ภายในอาคาร เช่น อาคารสำนักงานสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เป็นต้น 

-           สามารถถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาได้ 

2.2 วิศวกรเครื่องกล (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-           ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

-           ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว. สาขาเครื่องกล)

-           มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบไฟฟ้าประกอบอาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-           สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-           สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

รายละเอียดของงาน 

-           ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ภายในอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน 

สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เป็นต้น 

-           สามารถถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาได้ 

-           เวลาทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ ( 8.00-17.00 น.) 

3. วิศวกรสิ่งแวดล้อม ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร 2 อัตรา 

3.1 วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส ( Senior environmental engineer 1 อัตรา) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

-         ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30-40 ปี 

-         ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล (มีใบ กว. สาขาสิ่งแวดล้อม) 

-         มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิงประกอบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

          สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-        สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 รายละเอียดของงาน

 -           ประชุมโครงการประสานงาน วางแผน สรุปงานและวาง concept design ให้กับทีมงาน

 -           สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น รายการคำนวณ แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ BOQ ได้

 -           ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิง ภายในและภายนอกอาคาร เช่น อาคารสำนักงานสถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เป็นต้น 

-           สามารถถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาได้ 

3.2 วิศวกรสิ่งแวดล้อม (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-           ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

-           ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า (มีใบ กว. สาขาสิ่งแวดล้อม) 

-           มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิงประกอบอาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-           สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

-           สามารถวางแผนงาน รับผิดชอบงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

รายละเอียดของงาน 

-           ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิง ภายในและภายนอกอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า เป็นต้น 

-           สามารถถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคาได้ 

  

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งสวัสดิการต่าง เช่น ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนา-ฝึกอบรม ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงาน และรูปถ่าย มาที่

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Asian Engineering Consultants Corp., Ltd.

90/18-90/20 ชั้น 9 อาคารสาธรธานี 1
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: 02-636-7510 ต่อ 108
Website :
 www.aec-th.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Asian Engineering Consultants Corp., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที