งาน ก่อสร้าง 1,078 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-99000
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง/ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทางบริษัทฯ
 • วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อให้งานก่อสร้างของโครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและอยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
 • รับรองความถูกต้อง ความเรียบร้อยของเอกสารที่จะต้องยื่นกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • กำหนดมาตรฐาน รูปแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
 • เป็นที่ปรึกษา ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงและพิจารณาการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย  อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร และหากมี สญ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานอาคารสูง 10 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Sena Development Public Company Limited
https://www.sena.co.th/th/home
SENA Development Public Company Limited 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังปรัญชา "ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา" ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มากกว่า 150 โครงการภายใต้แบรนด์ TheNiche, The Kith, SENA Pride, SENA Park Ville, SENA Park Grand etc. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจด้าน Real Estate กับ Hankyu Realty Co., Ltd ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงละคร สนามเบสบอล โดยใช้ชื่อร่วมทุนในไทยภายใต้ชื่อ  Sena Hankyu 1 Co. Ltd., อีกหนึ่งใน “ความภูมิใจ” ของเสนาที่เรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และแสดงถึงศักยภาพของ SENA DEVELOPMENT PLC. ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทฯ จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที