งาน ธนาคาร การเงิน 929 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205222
Credit Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของผู้บริหารและนโยบายของบริษัท
 • พัฒนาระบบสินเชื่อการจัดการลูกหนี้ทั้งระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สินเชื่อ การโทรศัพท์ติดตามหนี้ การจัดการหนี้สูญ การปรับปรุงหนี้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามผลการทำงานของทีมงานตามระบบที่วางไว้ ทบทวน รายงานการทำงาน และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในการบริหารจัดการลูกหนี้ได้อย่างราบรื่น
 • บริหารทีมงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด
 • พัฒนาทีมงานให้มีทัศนคติและวิธีการทำงานอย่างมืออาชีพ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุ 35 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี 
 • มีบุคลิกในการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผน การบริหารทีมงาน 
 • ขยันแสวงหาโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกิจให้กับบริษัทภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 • ทักษะลำดับความสำคัญของงาน
 • ทักษะความเป็นผู้นำ และให้คำปรึกษาได้ 
 • ทักษะการวางแผนและบริหารการจัดการ

 

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

256 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร.02-2781777 ต่อ 6802 6805 6801 6806


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Forth Corporation Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที