งาน ธนาคาร การเงิน 1,422 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 ธันวาคม 2561
รหัสงาน: BK-10617
เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายทะเบียนธนาคาร การรับชำระ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบรายงานสถานะเช็คจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • บันทึกรายการเช็ค แก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง อายัดเช็คสูญหาร ฝ่านทุกระบบ และดำเนินการส่งต่อให้ฝ่ายการเงินเพื่อทำจ่าย
 • ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเรื่องขอคืนเงินที่โอนเข้าผิดบัญชี
 • ตรวจสอบเงินฝากธนาคารคงค้างให้กับหน่วยงาน
 • กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และบันทึกการปรับปรุงทีเกี่ยวข้องกับธนาคารที่รับผิดชอบ
 • ติดตาม GL คงค้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดคงเหลือทุกบัญชี GL Bank
 • จัดทำและติดตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 • จัดทำสรุปหนังสือยืนยันยอดเงินสดที่ได้รับจากสาขา และติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี
 • จำทำหนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 31 ธันวาคม ทุกสิ้นปี แนะนำส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการจำทำทะเบียนเงินฝากธนาคาร อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ MS Office
 • มีความสามารถในการใช้ระบบ AS400, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Southeast Insurance Public Company Limited
SOUTHEAST GROUP Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity  to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices. This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being honest and sincere to our customers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที