งาน ประกันภัย 558 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65697
ผู้บริหารงานประกันภัยกลุ่ม/ผู้บริหารงานประกันภัยกลุ่ม

Responsibilities

-วิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อวางแผนเรื่องการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน

-จัดหาประกันภัยที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกกลุ่มธุรกิจในกลุ่มมิตรผล ตามประเภทกรมธรรม์ที่ได้รับมอบหมายและธุรกิจต่างประเทศในเครือมิตรผล

-บริหารและควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของกรมธรรม์และค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามข้อตกลงการจัดทำประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติ

-ให้คำแนะนำด้านประกันภัย ตลอดจนช่วยเจรจาต่อรองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

-วางแผนและบริหารจัดการงบอบรมและการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทนายหน้า/บริษัทประกันภัย

-จัดทำและพัฒนาระบบงาน ระบบเอกสารและฐานข้อมูล และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัย

 

Knowledge&Skills

-ปริญญาตรี-โท สาขาประกันภัย การเงิน บัญชี วิศวกรรม การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

-มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

-มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

-มีมนุษสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต

-สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ได้เป็นครั้งคราว

 

 


รายละเอียดงาน:

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที