งาน ประกันภัย 369 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 December 2018
รหัสงาน: BK-13465
Head Strategy and Insurance Data Management Section/หัวหน้ากลุ่มกลยุทธ์และบริหารข้อมูลด้านประกันภัย

(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2561)

ขอบเขตลักษณะงาน :

 • วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน แนะนํา ศึกษาค้นคว้า ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา       การปฏิบัติตามมาตรฐานและแผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
 • จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ/แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ/ แผนกลยุทธ์ข้อมูลด้านประกันภัย
 • กําหนดเครื่องมือและกลยุทธ์ในการติดตามและประเมินผลงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน คปภ. และแผนพัฒนาการประกันภัย

 •  

  ติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 •  กําหนดกลยุทธ์และติดตามผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทํา รายงานระบบควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบของ สํานักงาน คปภ.

 • จัดทําแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ สํานักงาน รวมไปถึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • กําหนดมาตรฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงกําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ

 • ประสานงานเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management) และแผนสํารองฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของสํานักงาน คปภ. 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทํางานด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

 •  

   มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC  550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL iBT (ไม่รวม TOEFL ITP) 60/CU TEP 60/TU GET 500

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:

 •  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานประกันภัย นวัตกรรมทางการเงิน หรือนวัตกรรมในธุรกิจ

 

วิธีการสมัคร : 

ท่านสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครพนักงานออนไลน์ โดยคลิกทีลิงค์ 

http://onlineservice10.oic.or.th/irhr/ 

 

                                         ฝ่่ายทรัพยากรบุคคล

                สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

              22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณมมนัสนันท์ รักสัตย์

                           โทรศัพท์ : 02 -5153995 - 9 ต่อ 5359

                                          www.oic.or.th

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿90,000 - ฿90,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Office Of Insurance Commission
Insurance Commission and the Office of Insurance Commission Insurance Commission Act B.E. 2550 established the Insurance Commission to supervise and promote insurance business conduct in place of the Department of Insurance, Ministry of Commerce in order to take responsibility for the administrative work of the Commission including the criteria, approaches, conditions and practices set by the Commission. The Act also determines that all affairs, authorities, duties, assets, budgets, casualty insurance development fund, life insurance development fund, compensation fund for injured person, debts, rights and obligations of the Department of Insurance for the casualty insurance work, life insurance work and covering work for injured person from vehicle belong to the Office of Insurance Commission, which is effective from September 1, 2007 onwards.