งาน ประกันภัย 173 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-189481
ผู้เชี่ยวชาญทีมสนับสนุนตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน

บทบาทหน้าที่ในสายงาน

1. เป็นวิทยากรบรรยาย

2. ให้คำแนะนำและออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. ตอบคำถามให้คำแนะนำกับตัวแทน

4. จัดทำรายงานผลงานการขายและนำเสนอ

5. ประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายงานอื่นๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบงานต่างๆ

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

ระดับการศึกษา :

Bachelor /Degree in Finance/Economic or related fields

ประสบการณ์ทำงาน :

มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรและมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนในระดับสูง

มีประสบการณ์เป็นวิทยการด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้:

 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนในระดับสูง
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ส่วนควบต่างๆ การลงทุน และการวางแผนการเงิน
 • มีความสามารถในการแปลงเนื้อหาที่เป็นเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
 • สามารถนำเสนอ เป็นวิทยากรบรรยาย และออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเองได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และสามารถปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้
 • มีความรู้และทักษะในการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน และมีใจรักการบริการ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล และทำรายงานนำเสนอได้
 • สามารถควบคุม ดูแล และสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถให้คำแนะนำในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ในระดับสูง
 • สามารถประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาประกันชีวิตควบการลงทุนและระบบงานต่างๆ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามี Professional license i.e. IC, IP, AFPT, CFP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
https://www.muangthai.co.th/en/
URGENTLY REQUIRED !!! Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, Mr. Poomchai Lamsam, the Chief Executive Officer, and Mr. Sara Lamsam, the President, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310. The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and wear proudly our slogan of "The Company for Forward Thinking People"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที