งาน Technology 58 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148179
Project Management Manager (Digital Transformation & Disrupt Technology)

วัตถุประสงค์

 • ดำเนินโครงการ Digital Transformation โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรณ์ให้สอดคล้องกับ Digital Strategy และ Disrupt Technology
 • ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้โครงการต่างๆบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท

 

ความรับผิดชอบหลัก

 • วิเคราะห์ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของโครงการกับ Project Manager เพื่อรายงานกับ Project Sponsor และคณะกรรมการบริษัท
 • ให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคโนโลยี่สารสนเทศและพัฒนา Data Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำรายงานที่จะส่งไปยัง Project Team
 • วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานแก่โครงการทั้งหมด พร้อมทังตรวงสอบแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเวลาในการดำเนินโครงการและงบประมาณทั้งหมดเพื่อจัดการและแนะนำการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับโครงการทั้งหมด
 • ผลักดันและสนับสนุนโครงการทั้งหมดให้สำเร็จ ดำเนินการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและเก็บบันทึกการประชุมการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
 • ทำการวิเคราะห์ทางการเงินเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมดและจัดทำรายงานต่างๆสำหรับการคาดการงบประมาณ
 • ให้การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆและตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำรายงาน
 • ดำเนินการติดตามผลของโครงการเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
 • ประสานงานร่วมกับกลุ่มงานการเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเตรียมบทสรุปของการดำเนินโครงการ Digital Transformation ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและมาตราฐานโครงการทั้งหมด รวมทั้งจัดทำรายงานที่จำเป็นต่อผู้เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

 • ผ่านการทำงานใน global IT environment
 • ผ่านประสปการณ์ IT project delivery
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT life cycle (pipeline, resource, demand, project delivery, financial)
 • มีประสปการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ financial management (plan, forecast, actual, portfolio, and program/ project level)
 • เข้าใจเรื่อง service delivery related KPIs
 • มี business analytic skill

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  คลองเตย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
https://www.mitrphol.com/home.php
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที