งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B 303 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-189625
Engineering Manager ( @ Amanta Hotel & Residence Ratchada)

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ทั้ง 3 สาขา และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 • บริหารและจัดการงานระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ และระบบต่างๆภายในโรงแรม และรับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
 • รับผิดชอบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกต่างๆ และในส่วนห้องพัก
 • ติดตามการซ่อมแซมและรายงานผลการซ่อมแซม จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษา พร้อมทั้งวางแผนอัตรากำลังคนในการซ่อมบำรุง 
 • ดูแลรักษา Utilities ที่ใช้ทั้งระบบ 
 • ทำแผน PM ประจำปี พร้อมติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 • อบรมและให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ( Technician) เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป (ธุรกิจโรงแรม) 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง - ระดับดี 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  Amanta Hotel & Residence Ratchada  (รัชดา ซอย 5 ) 

สอบถามข้อมูล     :  02-0289999 ต่อ 3511 คุณบุปผชาติ 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Narai Property Co., Ltd.
Narai Property Co., Ltd. The leading real estate developer of quality residential projects. In executing the philosophy of providing well-constructed, environmental-friendly residential projects and a keen focus on professional community management, the result is genuinely customer service based. Our concern to develop and provide our customers with quality of life exceeds itself, offering not just a house, but a home, designed to embrace the warmth, happiness and security of family living. Narai Property Co., Ltd. continues developing residential projects in various strategic locations with healthy environments and each uniquely designed and catering to your individual lifestyle. After-sales service is high on our list of priorities with effective management teams maintaining and enhancing your surrounding environment to provide a good atmosphere as well as increase the value of your property. Due to high demand in our business growth & expansion, we are seeking high caliber, visionary, global thinking and pro-active members’ individual matching the following vacancies:-

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที