งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา 963 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
23 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-125608
Product Development Project Officer (NPD, R&DTechnical 70% and Marketing 30%)

 

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Natural Functional Food ทั้งด้านเทคโนโลยีและตลาด เพื่อต่อยอดให้เป็นธุรกิจใหม่
 • ทำงานร่วมกับอาจารย์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมิตรผล ในการทดลองและวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม natural functional food, beverage, snack, noodle
 • ทำงานร่วมกับลูกค้า ด้านการตลาด และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมิตรผลในการพัฒนาด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ทำงานร่วมกับโรงงานในการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สรรหาและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มมิตรผล
 • การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
 • การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านตลาด
 • การนำเสนอไอเดียหรือสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี หรือ ป.โท สาขา Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Success launch NPD Functional drink, snack
 • NPD, R&DTechnical 70% and Marketing 30%

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
https://www.mitrphol.com/home.php
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที