งาน วิศวกรรม 1,313 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228997
Procurement Engineer/วิศวกรจัดซื้อ

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดซื้อจัดจ้างงานรับเหมา งานบริการ และงานโครงการก่อสร้างแบบ Turn-key ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 • จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับการขอซื้อ
 • ออกข้อกำหนด ประเมินราคา และข้อตกลงในการขาย/การให้บริการ ตลอดจนการเลือกซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา (Sourcing and Recommendation)
 • ประเมินผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้รับจ้าง (Supplier Assessment and Evaluation)
 • ติดตามสินค้า และการจัดส่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอซื้อกำหนด
 • ปรับปรุง และดูแลฐานข้อมูลของระบบการสั่งซื้อ รวมถึงข้อมูลรายชื่อผู้จัดจำหน่าย
 • บริหารสัญญาจ้างเหมา สัญญารับจ้างช่วงทั้งสินค้า และการบริการ (Contract Management)
 • จัดทำรายงาน ประเมิน และวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำสัปดาห์ และประจำเดือน นำเสนอแก่ผู้บริหาร (Reporting)
 • คุณสมบัติ 

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในการจัดซื้อเครื่องจักร จัดจ้างในธุรกิจก่อสร้างหรือโครงการ EPC
 • มีทักษะการจัดหา เช่น การต่อรอง เร่งรัด การจัดการ และบริหารสัมพันธ์กับคู่ค้า
 • เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และบริการ ทั้งการสั่งซื้อสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ (Incoterms /International Commercial Terms)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อถือได้ และเป็นธรรม
 • มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการคิดเชิงตรรกะ
 • สามารถวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • สามารถทำงาน และควบคุมผลลัพท์ของงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความความเป็นผู้นำ มั่นใจในตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ และมีปฏิภาณไหวพริบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)

 • รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

  SBANG Sustainable Energies Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที