งาน วิศวกรรม 1,827 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CH-11010
Assistant Production Manager (Plastics, Packaging)
Responsibilities:
 • Supervising the production supervisor in the Production Department in order to match quantity, quality, and delivery dates for orders .
 • Training staff to achieve high efficiency, a low waste rate, good quality, and a punctual delivery of the product, and, to follow-up on safety regulations, ISO documents, and 5S.
 • Supporting the department and the Plant to reach all related KPIs and targets.
 • Supervising and coordinating the shifts in the Production Department to produce products with a maximum performance as agreed with the Planner.
 • Coaching and training staff to achieve maximum potential, capability, and job flexibility.
 • Organizing work in accordance with all associated safety and environmental regulations.
 • Participating in the developing of Production department processes.
 • Controlling material base stocks as standard stock levels.
 • Cooperating with the Maintenance Department to ensure that machines are systematically maintained to maximum operational efficiency by implementing PM and TPM.
 • Controlling manufacturing costs.
 • Conducting breakdown root cause analysis and recommending preventive actions.
 • Performing defect root cause analysis and recommending preventive actions.
 • Supporting the achievement of departmental and plant targets.
 • Managing various projects.
 • Conducting daily audits of 5S, safety, and printing processes.
 • Following up on the Company’s regulations, safety regulations, ISO, and 5S regulations and requirements.
Qualifications:
 • Aged 29-39 years old, male, Thai nationality.
 • Bachelor's degree or higher in Mechanical Engineering or any related field.
 • A minimum of 3-5 years of experience with a good record of supervisory/managerial roles.
 • Good communication, presentation, organization, and interpersonal skills.
 • Ability to portray strategic thinking and conceptualization and adapt to work in actual circumstances to identify the best solutions in each case.
 • A team leader, able to demonstrate strong leadership capabilities.
 • A team player, willing to support and develop teams and others to success.
 • Self-motivated and highly ambitious.
 • Creative problem solving skills and excellent troubleshooting and/debugging skills.
 • A hands-on approach.
 • Good command of English.
Reference Code: AP1101810

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที