งาน วิศวกรรม 1,087 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: NKP-956
Engineering Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ               :

 • วางนโยบายด้านการบริหารงานวิศวกรรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ควบคุมดูแลการทำงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผล การนำระบบและทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่ รวมถึงโครงการพัฒนาองค์กรต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผน และดำเนินการจัดทำการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรประจำปี
 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบการทำงาน ระบบการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • งานด้านการจัดการทั่วไป
  • ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
  • จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร
  • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thai Techno Glass Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที