งาน ราชการ บริการสาธารณะ 21 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146460
Procurement Executive /เจ้าหน้าที่พัสดุ

คุณสมบัติ
o ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

o อายุ 21 ปีขึ้นไป

o ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบริการสำนักงาน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

o มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้า เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจเลือกผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าที่เหมาะสม

• จัดซื้อ รับสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่สั่งซื้อ รวมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

• จัดทำสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบขอซื้อ ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้ว) อย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ สำนักงานขอสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผู้สมัครตามวิธีการ  ดังนี้

 • คัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ ดังนั้น เฉพาะผู้ที่สำนักงานเชิญมาเท่านั้นที่จะได้รับการสัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบ
 • ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบ จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยทุกด้านรวมถึงประสบการณ์ บุคลิกภาพ และปัจจัยอื่นที่จะเป็นผลดีแก่งานของสำนักงาน จะได้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  ส่วนงานทรัพยากรบุคคล 
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร. 0-2694-6000
  www.businesseventsthailand.or.th


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Thailand Convention and Exhibition Bureau
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที