งาน ราชการ บริการสาธารณะ 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-237073
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผล โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนัก
๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดทำโครงการต่างๆ
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
๔. ลงพื้นที่ศึกษา ติดตาม และสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย
๕. สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านความเสมอภาคทางการศึกษาจากผลการดำเนินงาน
๖. พัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในทุกระดับ
๗. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
๑. สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
๒. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในงาน
๑. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
๒. มีทักษะการวิเคราะห์และบริหารจัดการโครงการ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านนักเรียนพิการด้อย โอกาส หรือศูนย์การศึกษาพิเศษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. มีทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
๔. มีทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะ
๕. มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ
๖. สามารถทำงานในภาวะกดดันและเวลาที่มีจำกัดได้ดี และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Equitable Education Fund (EEF)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที