งาน ราชการ บริการสาธารณะ 27 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-165726
Clinical Data Officer/เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลินิก

Role Overview ตำแหน่ง Clinical Data Officer มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก (Clinical Data Management) ครอบคลุมตั้งแต่การติดตาม รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และมีส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาตอบคำถามงานวิจัยทางคลินิกนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และไม่มีข้อขัดแย้งกันเอง ตลอดจนมีความพร้อมส่งต่อให้แก่ผู้วิจัยใช้ในการจัดทำรายงานแก่ผู้ให้ทุน และนักชีวิสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

Key Accountability/Responsibility 

- สนับสนุนการออกแบบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล (CaseRecord Form: CRF) และวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ให้มีความสมบูรณ์ 

- มีส่วนร่วมในการออกแบบ แบบฟอร์มฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามตัวตัวชี้วัดของแต่ละโครงการวิจัย

- ชี้แจ้งวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ แก่ผู้จัดเก็บ/บันทึกข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

- จัดให้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำ Presentation รายงานความก้าวหน้าโครงการ

- จัดเตรียมข้อมูล (Cleaning Data) งานวิจัยสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล

- จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้วิจัยร้องขอ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

Qualifications Specific to the Post Holder

- ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สาธารณสุข)

- มีประสบการณ์ 3 ปีในการบริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก หรืองานวิจัยด้านสุขภาพและสาธารณสุขอื่น ๆ 

- มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรม MicrosoftOffice(Word, Excel, Access etc.) 

- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

- หากมีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น STATA, R, STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ (HSP) และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Functional Competency

- มีทักษะการบริหารจัดการข้อมูล

- มีทักษะด้านบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น

- มีทักษะการสื่อสารทางวาจา และการเขียนเป็นอย่างดี

- มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าที่ประชุม

- มีความละเอียดรอบครอบ

- มีความอนทนสูง สามารถทำงานได้อย่างอิสระ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความเป็นมืออาชีพ 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

The Thai Red Cross Society (PREVENTION)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที