งาน ราชการ บริการสาธารณะ 54 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 November 2018
รหัสงาน: BK-7071
เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 13 เข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง

**(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)**

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติ

- ผู้เพ่ิ่งสำเร็จการศึกษา

- บุคคลจากภาคเอกชน

- ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา

- ปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

- ได้บรรจุเป็นข้าราชการทันที ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62

- ได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการ ภายใต้การสอนงานของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

  • ปลัดกระทรวง อธิบดี 
  • เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ 
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  • ผู้บริหารภาคเอกชน

- อบรมเป็นระยะเวลารวม 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการในกระทรวง กรมต่าง ๆ

ดูรายละเอียดประกาศที่ https://file.job.thai.com/prakad/opdc201810/opdc201810_1.pdf

สมัครออนไลน์ที่ https://opdc.thaijobjob.com

โทร 0 2356 9999 ต่อ 8928 8825 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 - 8

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "Open House โครงการ นปร. รุ่นที่ 13" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80.พรรษา ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhY42r_g0a1db1FiNhqQR-7QpgHdNIPA8X6LRSPUte_Q4R8g/viewform?c=0&w=1

 


รายละเอียดงาน:

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)