งาน Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB) 104 ตำแหน่ง

27 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-101945
Platform Manager (Retail Academy)
 • ร่วมบริหารจัดการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของพนักงาน และสามารถติดตามประวัติการอบรมของพนักงานรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
 • บริหารจัดการระบบ Platform การเรียนรู้ของพนักงานให้สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่ายผ่านเครื่องมือที่เหมาะสม
 • มีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลการอบรมและการวัดผลงานของพนักงาน ตลอดจนมีระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการอบรม รวมทั้ง ระบบการติดตามผลการทำงานให้มีข้อมูลที่เป็นทันสมัยและง่ายต่อการบริหารและพัฒนาต่อไป
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมพัฒนาระบบงานที่เป็นมาตรฐานในการประเมินผลงานของพนักงานธนาคารที่เหมาะสม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ร่วมพัฒนาและสร้างระบบ การติดตามความก้าวหน้าเติบโตก้าวหน้าของพนักงานธนาคารตามสายงานซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของธนาคาร

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการสนับสนุนลูกค้า และประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้โปรแกรม excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความกล้าแสดงออกและมีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน:

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
https://www.scb.co.th/

"Let's start a brighter career future together" Siam Commercial Bank (SCB) provides universal financial solutions to all customer segments with the best in benefits and full social responsibility. We are looking for responsible, enthusiastic, high caliber people with potential to join our team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที