งาน Mind Edge Innovation Co., Ltd. 20 ตำแหน่ง

06 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-236839
QA Supervisor (สินค้านมผงสำหรับเด็ก)

ลักษณะงาน

 

1. วางแผน และบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของพนักงานในทีม QA Call center และทีม Admin ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งแกนคุณภาพ และปริมาณ ในระดับบุคคล และ ภาพรวมของทีม

 

2. ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานและแนะนำขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้องตามหลัก Quality Framework ของบริษัท

 

3. จัดให้มีการสอบวัดผล Competency เพื่อฝึกทักษะ และวัดพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อส่งมอบบริการด้วยข้อมูลที่

ถูกต้อง ตามหลักโภชนการ และสุขภาพ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

4. จัดสอนและอบรมพนักงาน ในเรื่อง Product & Service และ Marketing Campaign ใหม่ ๆ รวมถึง Refresh กฎระเบียบ

Compliance ในหัวข้อต่าง ๆ ที่พนักงานควรทราบ

 

5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และภาพรวมของทีม QA Call center และทีม Admin รวมถึง สรุปรายงาน ผลการติดต่อ

ของลูกค้าในหัวข้อต่าง ๆ ทำการ survey คู่แข่งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายของงาน CRM และ Marketing ต่อไป

 

6.เป็นต้นแบบ ( Role Model ) ที่แสดงออกถึงแนวคิด และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สะท้อนค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ที่จะนำพาภาพ

รวมทีมไปสู่เป้าหมาย The Best Care Center for Mom&Baby

 

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 

1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสายที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานด้าน QA Call center และการคุมทีมมาแล้วอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft officeได้เป็นอย่างดี

5. มีทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำที่ดี สามารถ Coaching ทีมได้

6.มี Service Mind สูง ชอบในงานบริการ

7. หากมีความรู้ด้าน Nutrition และความรู้แม่และเด็กหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ

Mind Edge Innovation Co., Ltd.
https://www.mindedge.co.th/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที