03 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-235554
HRM Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Descriptions): 

 • จัดการและควบคุมหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัททั้งหมด เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท
 • สนับสนุนการบริหารเพื่อพัฒนา HR ในด้านของระบบปฏิบัติการ กระบวนการทำงานและระบบในทุกพื้นที่ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานนั้นเข้าถึงวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
 • ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  กฎระเบียบบริษัท  การเป็นแบบอย่างที่ดี และวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • วิเคราะห์และศึกษาอัตราการเข้าออกของพนักงาน ขั้นตอนต่างๆ ของงาน HR  ข่าวสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายของ HR และการคุมวงเงินเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบริษัท
 • การสรรหาบุคลากร- แนะนำและดูแลกิจกรรมการสรรหาบุคลากรทั้งหมด เช่น การหาผู้สมัคร การออกแบบข้อทดสอบขั้นตอนเพื่อประเมินผู้สมัคร เอกสารสัญญา จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกำลังคนในตลาดปัจจุบัน และตรวจสอบช่องทางการจัดจ้าง
 • จัดการฝึกอบรมและการพัฒนา – แนะนำ ตรวจตราและปรับปรุงการจัดการฝึกอบรมในสถานที่และนอกสถานที่ หรือความจำเป็นอื่นๆ ของการจัดการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งบริษัทเตรียมให้เพื่อตอบสนองความจำเป็นเชิงธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท
 • ค่าตอบแทน และสวัสดิการ – แนะนำ ตรวจตรา และกำหนดนโยบายด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงาน  ให้คำแนะนำแก่พนักงานให้ใช้ผลประโยชน์จากบริษัทอย่างถูกต้องเพื่อสรรสร้างจิตสำนึกรักในทรัพย์สินของบริษัท
 • แรงงานสัมพันธ์ – แนะนำ ตรวจตรา และส่งเสริมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับองค์กรนานที่สุด เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
 • สนับสนุนงานปฏิบัติการทั่วไปของ HR – หากมีความจำเป็น สามารถให้การสนับสนุนงานปฏิบัติการทั่วไปของ HR ได้ในทุกๆ สายงาน โดยรวมถึงงานค่าตอบแทน และสวัสดิการ งานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา และแรงงานสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยทำงานพิเศษ การจัดทำโครงการด้าน HR และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานโดยรวมและการดำเนินกลยุทธ์ของฝ่าย HR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุณสมบัติ (Qualifications):

  • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
  • ปริญญาตรีทางด้าน Human Resources หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางสายงาน HR อย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน และทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
  • มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในรายละเอียด และสามารถทำงานในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้เบื้องต้น
  • สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ทางด้าน HR Software 

  รายละเอียดงาน:

  Innovex Holdings Co., Ltd.
  CMC Biotech Co., Ltd. The modernity of Thai Healthcare imaging industry has been underpinned by symbiotic relationship between clinical practitioners and the clinical engineering industry.  With Thai's Medical specialist adopting the very latest in diagnostic imaging technology available.  It is important that it is accompanied within the highest level of engineering excellence, required for transport, installation, and maintenances of the highly sensitive Medical Imaging Equipment. (CT , MRI , Angiography , X-ray  and Ultrasound  imaging systems) Founded in 1963 and formerly known as CMC Co., Ltd. Later, the incorporation for CMC Biotech Co., Ltd took place on 19th December, 1991. Its objective is sales, supply, installation, testing, commissioning and repair of Medical Equipment. Since its incorporation, CMC Biotech Co., Ltd. has grown tremendously in terms of manpower, company size and sales turnover. The company now has staff strength of 46 technical support personnel with branches in central Bangkok, northeastern, south and north of Thailand, all of which are well trained in their respective field of work to provide after-sales service of the highest standard. In 2005 CMC Biotech was awarded with ISO 9001:2000, followed by ISO 9001:2008 in 2010 certification and in 2008 With proven track of records, we have been trusted by leading business partners to provide the most advanced health care solutions to the patients. Our vision is to become the leading medical equipment and products supplier in South East Asia with the motto “Service Excellence with Professionalism” close to our heart.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที