17 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178572
IT Specialist, Business Representative (SLA) - Gosoft

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มี ITIL certification
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ในงาน IT Services Management, IT Project Management, Governance Risk และ Compliance, การบริหารโครงการ IT, การบริหารคุณภาพการให้บริการด้าน IT ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีใจบริการ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น และสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในหลักการ และหลักธรรมาภิบาล (Governance)
 • ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งความสำเร็จระยะยาว และยั่งยืน (Continuous Improvement)
 • 2 ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล มาตรฐาน/กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน และการจัดการทรัพย์สินร้านสาขา (IT Asset) เพื่อการป้องกันปัญหา (Preventive Actions) หรือแก้ไขปัญหา (Corrective Actions) และ กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการภายในและภายนอกบริษัท เพื่อควบคุมอัตรา Call Complaint ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ
 • กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล บริหารจัดการและกำกับดูแล ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการ (Service Level) เงื่อนไขสัญญาบริการ (Service Contract) ของบริษัทผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก, การให้บริการ (Services) และ การมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าระดับการให้บริการมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหนือคู่แข่งขัน สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
 • วางแผนและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ, การกำหนดข้อตกลงการบริการ, การปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน/การบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
 • บริหารจัดการและกำกับดูแล กระบวนการทำงาน (Processes) ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอื่นๆขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GRC (Governance Risk and Compliance) ขององค์กร
 • บูรณาการการบริหารความเสี่ยง จากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงัก และให้คำปรึกษาในการวางแผน BCM (Business Continuity Management) ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระดับของผลกระทบจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกิจยอมรับได้
 • หาจุดสมดุลระหว่างคุณภาพและเวลา (Speed and Quality) / บริหารต้นทุนการดำเนินงาน (Cost Optimization)
 • การบูรณาการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข (Root Cause Analysis & Problem Solving) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่สาเหตุ และแก้ได้อย่างยั่งยืน
 • ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย ไม่สร้างปัญหากับผู้ใช้งาน โดยมีต้นทุนและเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ โดยอาศัยการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายในองค์กร
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสมัครงาน สามารถสมัครผ่านทาง Apply Now


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
https://www.cpall.co.th/en/home/

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง มานานกว่า 20 ปี วันนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น “7-Eleven ร้านอิ่มสะดวก” มีอัตราการขยายร้านสาขามากกว่า 10,000 ร้านให้บริการลูกค้า 7 ล้านคนต่อวัน ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำลังขยายงานทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและสนใจในกิจการของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที