งาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 5 ตำแหน่ง

09 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-144701
Investment Management Policy- Officer เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

สังกัด : ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

จำนวน : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • เสนอแนะนโยบาย หลักการในการออกหรือแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งจัดการกองทุนรวม ติดตามพัฒนาการในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ให้เท่าทันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะแนวทางการพัฒนา/แก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ fund governance ของกองทุนรวมติดตามพัฒนาการในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการออกหรือปรับปรุงเกณฑ์ ดำเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดทำหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมและพัฒนา governance ของกองทุนรวม
 • เสนอแนะนโยบาย หลักการในการออกหรือแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น จัดทำวาระเพื่อเข้าบอร์ด จัดทำการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงานอนุมัติจัดตั้งจัดการกองทุนรวม เขียน requirement ในการปรับปรุงระบบ ประสานงานกับฝ่ายงานภายในที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบ ติดตามคุณภาพระบบ และประสานงานในการแก้ไขระบบ
 • ตอบข้อซักถามในเรื่องนโยบายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นตัวแทนของสำนักงานเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 • สามารถใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • มีความรู้ด้านกองทุน โดยเฉพาะประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งจัดการกองทุน
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับตลาดทุน/การเงิน กองทุน การออกหลักเกณฑ์ หรือการวิเคราะห์วิจัย
 • มีทักษะในการคิดและเขียน requirement ระบบงานได้

สวัสดิการ:

 • ประกันสุขภาพพนักงาน คู่สมรส บุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
 • ค่าทันตกรรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • PVD เงินสมทบให้พนักงาน เดือนละ 12% ของเงินเดือน
 • อื่น ๆ

ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม ผ่านระบบ Online

https://www.sec.or.th/TH/Pages/JOB_LISTVIEW.aspx

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-033-4612 / 02-033-9614

www.sec.or.th


รายละเอียดงาน:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ    

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที