Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 November 2019
Job ID: BK-150169
IT Officer (Application Developer)/ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สังกัด: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายงาน Application Development)

ตําแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร – เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

จํานวน  2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. พัฒนาระบบด้วย Scrum Methodology ดังนี้

    1.1. ทำความเข้าใจ requirement ใน product backlog เพื่อกำหนดรายละเอียดงาน (item) ใน sprint backlog

    1.2. ประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ตามเนื้องานใน sprint backlog

    1.3. พัฒนาโปรแกรมตาม sprint item ที่รับผิดชอบ

    1.4. ดำเนินการตาม engineering practice เพื่อให้โปรแกรมมีคุณภาพ (test-driven development)

    1.5. นำเสนองานที่พัฒนาต่อ product owner

2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ตอบคำถามและดูแแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Compute Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :  

 • สามารถพัฒนา Web application ด้วยภาษา C#.NET/ .Net Core / Angular หรือมีความรู้/ผ่านการฝึกอบรมด้าน Enterprise IT Architecture หรือ IT Best Practice

สวัสดิการ:

 • ประกันสุขภาพพนักงาน คู่สมรส บุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
 • ค่าทันตกรรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • PVD เงินสมทบให้พนักงาน เดือนละ 12% ของเงินเดือน
 • อื่น ๆ
ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม ผ่านระบบ Online https://www.sec.or.th/TH/Pages/JOB_LISTVIEW.aspx ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  02-033-4612 / 02-033-9614  www.sec.or.th
Apply Now

Job Details:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ    

Is this your company? Claim it now!