สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jobs 6 Jobs

06 June 2019
Job ID: BK-92486
Strategy Officer - เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

สังกัด         ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ         
                  (สายงาน Strategy และ สายงาน Policy Alignment & CLMV Springboard)
ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
จำนวน       2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา กำหนดท่าที นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย และท่าทีกลยุทธ์กับตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค พหุภาคี และทวิภาคี เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและมีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำคัญในตลาดทุนและพัฒนาการของตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนฝ่ายงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแนวทางกำกับดูแลของสำนักงานให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานและดำเนินการด้านการต่างประเทศ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ และผลักดันให้ทุกฝ่ายงานมีการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
 • ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ตลาดทุน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประเมิน potential harm และสร้างความตระหนักรู้และเตรียมมาตรการป้องกัน/รองรับความเสี่ยง
 • ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่กี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ วิจัย การวางกลยุทธ์ หรือ มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เชิงสถิติ

  สวัสดิการ:

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทุนการศึกษา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ

  สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางhttps://www.sec.or.th/TH/Documents/job_application.doc พร้อมแนบเอกสาร หรือยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คุณนันทนัช / คุณสุภมาศ / คุณวิศิษฏ์ Tel : 02-263-6545 / 02-033-9614 / 02-033-9982 www.sec.or.th

  Job Details:

  Benefits:
  • Five-day work week
  • Free shuttle bus
  • Medical insurance
  • Dental insurance

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ    

  Is this your company? Claim it now!