งาน Tuscany Ville Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง

22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NR-1125
Restaurant Manager - Hotel/ผู้จัดการห้องอาหารโรงแรม

สถานที่ปฎิบัติงาน ทอสกานา วัลเล่ เขาใหญ่ (นครราชสีมา)

รายละเอียดงาน
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อการสร้างยอดขาย พัฒนาระบบการบริการคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
- รับฟังคำแนะนำของลูกค้า เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนารูปแบบในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอรายละเอียด รายรับ รายจ่าย งบการลงทุนต่างๆ
- ดูแลพนักงานในทีม ให้การฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่สามารถส่งเสริมการขายหรือเพื่อหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์
- เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อชี้แจง รับมอบหมายนโยบายการให้ข้อคิดเห็น ที่จะช่วยให้เกิดการประสานงานการทำงานเป็นทีม ที่จะช่วยให้เกิดการประสานงานของแต่ละฝ่ายไปในทิศทางเดียวกัน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- มีใจรักด้านงานบริการ
- มีประสบการณ์การบริหารงานห้องอาหารและเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ทำงานเป็นทีม
- ใช้งาน Microsoft Office และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับห้องอาหาร และโรงแรม
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ
- เซอร์วิส ชาร์จ: Service Charge
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน: Uniform
- โบนัสประจำปี: Annual Bonus
- ประกันกลุ่ม: Group Life Insurance
- ค่าเช่าบ้าน (พิจารณาตามตำแหน่ง): Housing Allowance
- มื้ออาหาร: Staff Meal
- เงินช่วยเหลือสวัสดิการอื่นๆ: Other Beneficial

สามารถส่งรีซูเม่ พร้อมรูปถ่าย มาที่ E-mail หรือ
ในกรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเบอร์ คุณเทวาราช 02-745-6999#264, 083-374-7133


รายละเอียดงาน:

Tuscany Ville Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที