07 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: SP-15449
Joint Venture Manager (Good command of Japanese and English)/ผู้จัดการฝ่ายประสานงานบริษัทร่วมทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บริหารจัดการและประสานงานกับบริษัทร่วมทุน 10 บริษัท ทั้งในส่วนของ Formal และในส่วนของ Informal ได้แก่ บริษัทที่เป็น partnership และ ที่ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ  ดูแลในการเซ็นเช็คหรือเอกสารที่ได้รับมอบอำนาจมาจากผู้บริหาร พร้อมทั้งการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อ
  • กำหนด มอบหมายงานและวางแผนในรายละเอียดของงานในฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดการประชุมภายในสำหรับการแบ่งหน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ เช่น การจัดงานประสานในฝ่าย Joint Venture รวมทั้งติดตามขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการเงิน ภาษีและระบบ stock เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  • รับมอบอำนาจจากผู้บริหารในการลงนามเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น การเซ็นเช็คอนุมัติจ่ายเงินร่วมกับผู้บริหารของบริษัทร่วมทุนในเครือ และเซ็นเช็คที่มีวงเงินระบุประเภท เป็นต้น ตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ ของทั้งบริษัท และบริษัทในเครือเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เช่น เอกสารการกู้เงิน หรือ เอกสารที่ได้รับมอบอำนาจจากทางผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการตรวจสอบ Cash flow สำหรับการทำรายการการรับ-จ่ายเงินได้ถูกต้องและทันเวลา
  • เข้าร่วมประชุมและเป็นตัวแทนร่วมของท่านประธานบริษัทในการเข้าร่วมประชุมสำคัญต่างๆ เช่น ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ ประชุมประจำเดือน หรือประชุมในวาระพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาข้อมูลและจัดทำข้อมูลรายงานก่อนและหลังเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จดบันทึกการประชุม ตรวจรายงานการประชุม สรุปรายงานผลและเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • สรรหาบริษัทร่วมทุนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและจำนวนพันธมิตรให้เพิ่มมากขึ้น บริหารพัฒนาการร่วมทุนโดยการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลที่จำเป็น เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือ สื่อความรู้ เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนในการบริหารงานเพื่อให้บริษัทร่วมทุนเกิดผลกำไรและบรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายกำหนดไว้

 คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา บัญชี การเงินหรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 8 ปี
  • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น / อังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 Interested applicants are welcome to apply in person or submit your resume with full details of qualifications, experiences and expected salary by mail or E-mail to:

Human Resources Department

Summit Auto Body Industry Co., Ltd.

32-33 Moo17, Bangna-Trad Road, BangpleeYai, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel: 0-2338-6000 Ext. 1831, 1804

Website: http://www.summitautogroup.com


รายละเอียดงาน:

Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) was established in 1986 to meet the demand for body and auto parts. It has been one of the key figures in the growth of Summit Corporation for the past 27 years. The ability to produce its own tooling and R&D combined with a constant production enhancement has led SAB to the leading position. All SAB's factories have passed ISO/TS 16949/2009, Which is the latest standard in the industry. SAB strives to unify with the customers by maximizing the " supply chain " system as we believe that the company and the clients are integral parts of one another. The work ethics also stress on " unity of power", Which include high quality machines, latest technologies, and highly skilled and creative staffs. Through efficient management and by upholding international standard, various projects are executed successfully with co-operation from all parties involved. These principles only confirm SAB's place at the top of Thailand's automotive industry.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที