10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CM-2046
Senior Backend Web Developer

ช่วงเงินเดือน: 35,000

สถานที่ทำงาน: 

 • ในเมืองเชียงใหม่ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
Analyze and design

 • Analyze requirement and design for the solution
 • Design the architecture of the components of an application
 • Design and implement relational database according to the given requirement
 • Design and develop API -- the output should meet the requirement of performance and pass the security international standard e.g. OWASP
 • Choose the right technology for the job
 • Estimate the server sizing

Development

 • Develop solution with unit test, automate test
 • Develop websites that interact with popular database systems e.g. MySQL, SQL Server
 • Integrate system to 3rd party APIs e.g. FB API, Payment gateway, Google maps API, Bulk SMS API, Firebase
 • Familiar with OOP concept, Design pattern, etc.
 • Lead development team, provide guideline to the team
 • Setup coding convention and standard to share among the team members
 • Review colleagues' source code - Readability, Maintainability

Deployment

 • Deploy and setup testing site
 • Deploy and configure IIS and cloud (Digital Ocean or AWS) server
 • Experience in docker
 • Familiar with CI/CD process
 • Support and maintenance
 • Fix bugs of existing projects

คุณสมบัติ:

 • Education: computer science, computer engineering, Information Technology, or software engineering
 • At least 3 year-experience in .NET Core C# MVC framework or GoLang
 • Familiar with version control e.g. GIT
 • Familiar with Microsoft SQL server, t-sql, stored procedure or MySQL or PostgreSQL
 • Familiar with LINQ and entity framework
 • Communicate with clients and colleagues to troubleshoot websites and optimize performance
 • Fast leaner especially new technical stuff to stay up to date with new trends and advancements in web development
 • Logical approach to problem solving
 • Ability to work independently and in mixed teams
 • Experience of development methodologies ie. agile and waterfall
 • Ability to manage a complex range of tasks and meet deadlines
 • Good communication skills
 • Can communicate in English

Benefits :

 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • Flexible working hours, แต่งตัวตามสบาย
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและประสิทธิภาพของพนักงาน)
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, อุปสมบท
 • Course เรียน online, ฝึกอบรม, สัมมนา
 • Referral program สำหรับการแนะนำเพื่อนเข้ามาทำงาน
 • Knowledge sharing session
 • เงินเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าที่พักกรณีไปทำงานต่างหวัด
 • วันพักร้อนประจำปี 10 วัน/ปี
 • วันหยุดตามประเพณีตามธนาคารแห่งประเทศไทย 14 วัน ต่อปี
 • การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • รางวัลพนักงานอายุงาน ครบ 5 ปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

รายละเอียดงาน:

Socket 10 Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที