งาน Nitro Chemical Industry Ltd. 1 ตำแหน่ง

07 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2191
Production Department Manager /ผู้จัดการฝ่ายผลิต

หน้าที่รับผิดชอบ

- จัดทำแผนการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและส่วนงานที่เกียวข้อง

- ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนและโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม

- กำกับดูแลและควบคุมให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต มีความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ติดตามการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือซ่อมบำรุง

- ติดตามดูแลระเบียบปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

- กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อให้การผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความปลอดภัยและมีการใช้วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์และพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงาน 5-8 ปีในงานการควบคุมการผลิต

- สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี

- สามารถวางแผนการผลิตและการใช้วัตถุดิบ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Nitro Chemical Industry Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที