22 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: SP-14299
Foreman / หัวหน้าฝ่ายผลิต

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ควบคุมและดูแลเครื่องจักรในไลน์การผลิต
 • ดูแลควบคุมการผลิตตามแผนผลิตเสร็จตรงตามกำหนดเวลา
 • ตรวจเช็คการผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด
 • ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
 • จัดทำข้อมูลฝ่ายผลิตและบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานผล
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความอดทนและซื่อสัตย์ต่อองค์กร

รายละเอียดงาน:

Marshal Metalwork Ltd., Part.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที