งาน M B K Public Company Limited 122 ตำแหน่ง

24 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-34037
Company Secretary/เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • รายงานสารสนเทศต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กลต. กำหนด ตามรอบระยะเวลาบัญชี

  • การรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1), รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และงบการเงิน

  • กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  • ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจำปีของตลาดหลักทรัพย์,สำนักงาน กลต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน:

  • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านการกำกับและดูแลการปฏิบัติการ และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ของหน่วยงานด้านกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. WORD, EXCEL, POWERPOINT เบื้องต้น

Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.

MBK Public Company Limited
444 8flr., Phayathai Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand.
Tel: 02-853-7223,02-853-7217 Fax.02-8537000

Website:www.mbk-center.co.th

The candidates invite to apply in person on Monday- Friday in morning at 10.00 - 11.00 AM. and in afternoon at 13.00 - 16.00 PM. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


รายละเอียดงาน:

M B K Public Company Limited
http://www.mbkgroup.co.th/th/home
MBK Center , an enormous 8-storey marble mall opened in 1985, is one of the biggest shopping malls in Asia . The center provides over 2,000 stores and services, over 150 eating establishments and a large cinema city. Shopping here, you'll find a variety of negotiable products including clothes, cosmetics, leathered items, jewelry, electronics, information technology products, furniture, restaurants, supermarket, theaters, karaoke and 4-storey department store (Tokyu). Due to the size and millennium outlook, MBK Center has been accepted to be one of the most recognizable buildings in Bangkok . Since the mall is situated at the heart of Bangkok and is the beginning of shopping centers laid along Sukhumvit Road , Bangkok 's main shopping street, here is always the first point of shoppers' journey. Nowadays, MBK Center daily supports 105,000 customers including 30,000 tourists from all around the world. It is such a large number that MBK Center is considered to be the most visited mall in Thailand and proven that we are the one-stop shopping center which you really shouldn't miss.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที