งาน Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC) 48 ตำแหน่ง

06 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-118900
Deputy Compliance Manager

Department/ Division           Compliance Department

Corporate and Legal Division

Level:                                      Assistant Vice President –Deputy Vice President

Job Description:

 • ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้บริหาร พนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบริษัทในกลุ่มในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • สื่อสารให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทในกลุ่มได้ทราบและเข้าใจกฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงการจัดให้มีการอบรมความรู้แก่พนักงานเมื่อจำเป็นและมีความเหมาะสม
 • จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และทบทวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มในเรื่องที่กำหนด
 • จัดทำรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปีของธนาคารและบริษัทในกลุ่มและจัดทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่
 • จัดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดต่างๆที่เป็นปัจจุบัน
 • เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆ  เช่นธนาคารแห่งประเทศไทยคปภสำนักงานกลต
 • จัดทำคำขออนุญาต/ขอผ่อนผันการปฏิบัติ/ รายงานข้อมูลเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • ดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาและรับขอร้องเรียนของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติการเช่นงานด้านการกำกับดูแลการฟอกเงิน

Qualifications required:

 • Master degree in Economics/ Finance
 • Experience in financial market business model more than 10 years preferable in the Compliance / Operation Risk or Internal Audit together with AML (if possible).
 • Logical thinking skill and being active and innovative and fast learner  at work
 • Good command of English and able to use MS office

For enquires: Please contract Khun Xaxithara  ext. 9819, Khun Thanasak ext. 9822

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo via click "Apply Now" to:
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
11-13 Fl., Emporium Tower 622 Sukhumvit Road,
Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel. 02-663-9000 Fax. 02-663-9786

www.icbcthai.com


รายละเอียดงาน:

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)
http://www.icbcthai.com/
Being a member of Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), the largest commercial bank in China and the world's largest bank in market capitalization, ICBC (Thai) is now ready to provide an integrated banking service for both retail and institutional customers including international corporations. Our customers will experience the convenience through ICBC network which includes 16,232 service points around China together with 162 foreign branches and subsidiaries and partners with more than 1,500 correspondent banks worldwide.  With the support from ICBC, a world-class banking group, to help broaden and strengthen our competency, we aim at becoming ICBC Regional Center in Indochina in the near future. We are here with you together

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที