10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-144733
HR Manager / Assistant Manager/ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

GENERAL SUMMARY (สังเขปงานทั่วไป):                

 • รายงานสรุปจำนวนบุคลากรของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน อัตราการรับและลาออกประจำเดือน และประจำปี พร้อมให้ดำเนินการสรุปและส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ตรวจการจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก แบบฟอร์มต่าง ๆ และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และสะดวกในการสืบค้น
 • ตรวจการจัดทำเอกสารประวัติบุคลากรให้เป็นปัจจุบันเสมอ และดำเนินการเรื่องสวัสดิการ บุคลากร เช่น ประกันสังคม ภาษี กองทุนสำรองเลี่ยงชีพ ประกันสุขภาพ เอกสารธนาคาร
 • ตรวจรายงานการประชุมในแผนกบุคคลและการรายงานผลงานของแผนกบุคคล
 • ดำเนินการในการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรของวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เป็นตำแหน่งใหม่ และทดแทนตำแหน่งเดิม และบริหารจัดการทุกขบวนการและขั้นตอนในการว่าจ้างบุคลากรและอาจารย์ต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ติดตามการขอต่ออายุหนังสือเดินทางและการขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดระยะเวลาการว่าจ้าง
 • ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 • ดำเนินการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก
 • ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของแผนกและสำนัก
 • ดำเนินการบันทึกประวัติการอบรม สัมมนาของบุคลากรแต่ละท่านและทำรายงานสรุปการอบรม สัมมนาประจำเดือน และประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับรายงานประจำปี
 • ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อศึกษากฎระเบียบให้เป็นปัจจุบัน พร้อมมอบหมายและดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และอื่น ๆ ที่มีผลและที่บังคับใช้กับสถาบันการศึกษา
 •  

  คุณสมบัติ

  สัญชาติ : ไทย

  เพศ: หญิง / ชาย

  อายุ: 30 – 35 ปี

   

  วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติ:            

  1. ปริญญาโทในสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

  2. มีความรู้และประสบการณ์การทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  3. มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานในรูปแบบของโรงเรียน มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ดี

  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

  5. มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Eagle มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

   

   


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ประเภทงาน:
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจการศึกษา
  • สถานที่ทำงาน:
   ประเวศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   ฿30,000 - ฿35,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Dusit Thani College
  DUSIT THANI COLLEGE , a private educational institution accredited by the Office for National Education Standards and Quality Assessment, is one of Asia’s leading private hospitality colleges, offering internationally recognised degree programmes as well as non-degree programmes in all aspects of hospitality, culinary arts, and restaurant and tourism management. With its aspiration of prominence as Asia’s premier international educational and training institute, Dusit Thani College sustainably develops and offers high quality education with highly competent graduates who acquire first-rate professional skills, creativity and innovative outlooks.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที