23 เมษายน 2564
รหัสงาน: BK-257836
ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บริหารงานในฐานะผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (หน่วยงานภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 ด้านแผนงาน

(1) กำหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และนโยบาย
ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

     1.2 ด้านบริหาร

           (1) บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อแปลงนโยบายของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และ/หรือรัฐบาล
เป็นแนวทางและแผนบริหารงาน หรือแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

           (2) สั่งการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา ประเมินผลปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่หน่วยงานกำหนดไว้

           (3) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

           (4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

         

/(5) เข้าร่วม...

           (5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง

                              (6) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

      1.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

           (1) เป็นต้นแบบของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีธรรมาภิบาล มุ่งมั่น รับผิดชอบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

                    (2) ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามศักยภาพและหลักคุณธรรม

                      (3) บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาศักยภาพและงานของตนเองได้อย่างเป็นธรรม

     1.4 ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

                              (1) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของสำนักงาน อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

                              (2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจราชการ
 • สถานที่ทำงาน:
  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
www.enconfund.go.th

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 24 ให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรา 27 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

          คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้หน่วยบริหารกองทุน มีชื่อภาษาไทยเป็นทางการว่า "สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation and Promotion Fund Office)" 

ผนการดำเนินงาน (Road Map) จัดตั้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) แบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลาคือ ระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560) ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2560-2561) และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2562) โดยในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2559 - 2560) ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารกองทุนฯ ตามแนวปฏิบัติเดิมโดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจระยะเปลี่ยนผ่านให้ ส.กทอ. มีสถานภาพเป็นองค์กรมหาชน โดยในระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ 2560 ให้มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับภารกิจ และในระยะเร่งด่วนนี้ให้ดำเนินการออกข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดกรอบโครงสร้างอัตรากำลังในระยะแรก 59 อัตรา (ระยะยาว ปี 2562 จำนวน 75 อัตรา)

          คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธนธัช จังพานิช เป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญา และประธานกรรมการฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560