งาน บ้านรักภาษา (สาขามหาชัย) 1 ตำแหน่ง

08 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2192
Administrative Officer /เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description

 • ด้านสํานักงาน ดูแลความเรียบร้อยภายในสํานักงาน
 • ดูแลเรืองจัดตารางเวลาสอนของครู และประสานงานเรื่องหาครูแทน กรณี ป่วย ขาด ลา Confirm the schedule with teachers ดูแลเรืองติดต่อ source รับคน
 • ด้านจัดซือ ดูแลการจัดซื้อสื่อโฆษณาในช่องทางออนไลน์ และ โซเชียลมีเดีย
 • ดูแลเรืองการรับสมัครเรียน Enrollment
 • ดูแลเรืองการจัดชั้นเรียน / ตารางเวลาเรียน(ประสานงานกับครูจีน/อังกฤษ)Scheduling /Coordinating
 • ดูแลประสานงานผู้ปกครองเรืองต่างๆ เช่น กรณีนักเรียนขาดเรียน ให้มาเรียนเสริม เปลี่ยนชั้นเรียน ฯลฯTalk with parents
 • ดูแลเรืองเอกสารสัญญาครู
 • ดูแลควบคุมเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายเงินสดย่อยรายวัน  รวมถึง การออกใบเสร็จ Record Account Petty cash
 • ดูแลการจัดซื้อหนังสือ/ของ premium Check stock

Qualification

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้ Program MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • อายุระหว่าง  23 - 35  ปี
 • มีรับผิดชอบสูง และมุ่งมั่น  ซื่อสัตย์สุจริต  สามารถแก้ไชปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  เป็นคนคิดบวก 

Ohana World Co., Ltd.

1602 Norarajuthit Road,

T. Mahachai, A. Meuang Samut Sakorn,

Samut Sakorn 74000


รายละเอียดงาน:

บ้านรักภาษา (สาขามหาชัย)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที