02 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NR-1457
Utility & Facility Manager (Manufacturing of Food) at Korat // 50-60K (Urgent !!)

Utility & Facility Manager (Manufacturing of Food) at Korat // 50-60K (Urgent!!)

Responsibilities:

 • กำหนดแผน Utilities  PM และ เสนอ แนะนำ เพื่อปรับปรุง Utility ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ควบคุมเครื่องจักร(Operate) ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา และงานดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องจักร และบริเวณที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามระบบ GMP
 • วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • กำกับควบคุมงานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
 • งานในด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลประสานงานหน่วยงานต่างๆ สำหรับงานวิศวกรรม Utility
 • กำหนดแผน Utilities PM
 • ติดต่อประสานงานการติดต่อผู้รับเหมางานภายนอก
 • กำกับ ดูแล การ Operate เครื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เสนอ แนะนำ เพื่อปรับปรุง Utility ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ควบคุมเครื่องจักร (Operate) แทน Technical Operator เมื่อ Tech. Operator ลา / พัก
 • ดูแล Instrument ที่อยู่ในส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบ ใช้งาน
 • วางแผนจัดการ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และการสอนงานที่ถูกต้องสอดคล้องต่อระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
 • วางแผนจัดการ และควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
 • Job Competencies: Decision Making, Planning Management, Team Work, Communication/Relation, Problem analysis, Problem solving / Improvement, Accuracy, Technical Knowledge

Qualification:

 • Male aged 25-47 years old. Thai Nationality (Only)
 • Bachelor’s Degree of Engineering (Electrical / Electronics Mechanical Mechanic Motors) or any related
 • Minimum 5 years of experience in Utility function with Food, FMCG Manufacturing
 • Minimum 2 year of team management
 • Good analytical and resulted oriented.
 • High sense of responsibility, quick learner, strong leadership and self-motivated.
 • Good command of English
 • Good command in Microsoft Office especially in Microsoft Excel.
 • Expertise in warehouse management procedures and best practices
 • Leadership skills and ability manage staff
 • Strong decision making and problem-solving skills
 • Excellent communication skills

A competitive compensation package, reflecting the experience, performance expectations and qualifications will be offered to the right candidate.

Interested? Please send “NOW” your application letter and resume (in Microsoft Word format only) For more information, please call Walaiporn: 063-3230294

 


รายละเอียดงาน:

บริษัท จัดหางาน แอสพาร์ค จำกัด
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที