Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
02 June 2020
Job ID: BK-218675
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง:-

 • สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมี ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์  
 • ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และมีความรู้ ความเข้าใจงานด้านนวัตกรรม 
 • มีความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

คุณลักษณะทั่วไป:-

ควรมีคุณสมบัติด้านวิชาการ

 • มีสัมฤทธิผลด้านวิชาการระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
 • มีความสนใจ เอาใจใส่ในหลักการและปรัชญาการศึกษา
 • มีความเป็นนักวิชาการ ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทุกสาขา

ควรมีคุณลักษณะด้านผู้นำ

 • มีความคิดริเริ่ม
 • มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ
 • มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าเผชิญกับปัญหา และสามารถตัดสินใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
 • มีความสามารถในการประสานความสามัคคี ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความเคารพนับถือ และเชื่อถือแก่ผู้ร่วมงาน
 • มีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นตัวอย่างที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง และมองการณ์ไกล

ควรมีคุณลักษณะด้านการบริหาร

 • มีประสบการณ์และผลงานที่ดีในการบริหาร
 • มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนงานที่วางไว้
 • สามารถจัดการดำเนินงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 • สามารถดึงดูดคนดี มีความสามารถเข้าร่วมงาน สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงาน และผูกพันจิตใจให้ผู้ร่วมงานทำงานต่อไป
 • สามารถสละเวลาได้เต็มที่ ในการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยและงานอื่นๆ ที่เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย
 • สามารถดึงดูดหรือจัดหาโครงการวิจัยและทรัพย์สินเข้าสู่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

ควรมีคุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์

 • สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี
 • ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมทั่วไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการต่างๆทั้งในและนอกประเทศ

ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี:-

 • ด้านการเรียนการสอน
  • มีกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นสากลอย่างยั่งยืนผลักดันให้นักศึกษาและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มีความพร้อมและสามารถสร้างผลงานและทำงานในเวทีระดับนานาชาติ มีระบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษาของทุกหลักสูตร
 • ด้านการวิจัย
  • มีความเข้าใจและตอบสนองต่อระบบวิจัยของประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี และมีกลยุทธ์ให้เกิดคลัสเตอร์วิจัยใหม่ที่รวมบุคลากรเพื่อตอบโจทย์วิจัยเป้าหมายใหญ่ของประเทศ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง แสวงหาทุนวิจัย สร้างศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และเพิ่มผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูง
 • ด้านการบริการวิชาการ
  • มีกลยุทธ์ในการนำความเข้มแข็งของคณะวิทยาศาสตร์สร้างงานบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้
 • ด้านบริหารองค์กร
  • มีกลยุทธ์ในการสร้างระบบและกลไกการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และมุ่งสู่นวัตกรรมด้านการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • ด้านการบริหารบุคคล
  • มีกลยุทธ์ในการแสวงหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงาน พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานและแสดงความสามารถในการทำงานกับองค์กรระดับโลก

หมายเหตุ:-

 • ในกรณีท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เตรียมการนำเสนอ เป้าหมาย แผนงาน แนวคิดเชิงคุณภาพที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได้ ตามหัวข้อ “ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ภายในวาระ 4 ปี” โดยมีความยาวไม่เกิน 20 หน้าสไลต์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • ในกรณีท่านผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอในวันสัมภาษณ์แล้ว จะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคมในคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 (ทั้งนี้กำหนดการ และวิธีการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • คณบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2567 และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ มจธ. หรือสอบถามได้ที่นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

โทร. 0-2470-8046 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุม

และพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 ในเวลาทำการ

Website : http://www.kmutt.ac.th , https://science.kmutt.ac.th

Tel. 02-470-8046

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Required Qualification:
  Doctorate
 • Required Experience:
  5 years
 • Location:
  Tung-kru, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

King Mongkut's University of Technology Thonburi
Is this your company? Claim it now!