Marketing Department Jobs 634 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
24 July 2020
Job ID: BK-233948
Marketing Department manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รายละเอียดงาน:

 • ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อหวังผลในการเพิ่มยอดผู้ชมภาพยนตร์และสร้าง Brand Awareness ของบริษัท บริหารดูแลแผนการทำกิจกรรมการตลาดต่างๆภายใต้งบประมาณและขอบเขตที่กำหนด รวมถึงควบคุมการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้ตรงตามกฎเกณฑ์ ทันเวลา และเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ตามนโยบายบริษัท
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท
 • จัดทำแผนการตลาดและงบประมาณประจำปีของฝ่ายการตลาด (Cinema) และนำเสนอ Marketing Director และผู้บริหาร
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาด และสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดต่าง ๆ เพื่อหวังผลในการสร้าง Brand Awareness ของ SF
 • บริหารจัดการ แบ่งความรับผิดชอบ และดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายการตลาด (Cinema) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • อนุมัติแผนการทำกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแต่ละรายการภายใต้วงเงินและขอบเขตที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลการสรรหาคู่ค้าในการจัดรายการส่งเสริมการขาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงภาพยนตร์ รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ และอนุมัติภายใต้วงเงิน / ขอบเขตที่บริษัทกำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับค่ายภาพยนตร์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ และอนุมัติภายใต้วงเงิน / ขอบเขตที่บริษัทกำหนด
 • ร่วมมือและประสานงานกับฝ่าย Operation (Cinema) ในการผลักดันกิจกรรมการตลาดสาขา เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมภาพยนตร์และรายได้ในแต่ละสาขา
 • พิจารณารายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สรุปผลงาน การใช้งบประมาณ และวิเคราะห์ผลการทำงานของฝ่ายการตลาด (Cinema) นำเสนอต่อ Marketing Director และผู้บริหาร
 • คัดเลือกพนักงาน พัฒนาบุคลากรและประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายการตลาด (Cinema)
 • ปฎิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อให้ทำงานการตลาดต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
 • ควบคุมดูแลการทำกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎเกณฑ์ ทันตามกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • กำกับดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณในแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมมือประสานงานกับฝ่าย Corporate Service ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและโอกาสในการสร้างรายได้ และกิจกรรมทางการตลาดที่ดีร่วมกัน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย - หญิง อายุ 40 ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการฝ่ายไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการตลาดหรือประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในงานด้านการตลาดธุรกิจบันเทิง สินค้าอุปโภคบริโภคศูนย์การค้า หรือการบริการ
 • มีความรู้เรื่องการตลาด การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และวางแผนงานทางการตลาดได้
 • สามารถ พูด, อ่าน, เขียน  ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำการนำเสนองาน
 • วิสัยทัศน์ในการการวางกลยุทธ์และการวางแผนให้กว้างไกลสามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาพยนตร์หรือเคยทำงานด้านภาพยนตร์มา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-048-7111  ต่อ 222, 223, 236
มือถือ 085-918-9902, 097-281-8656, 086-322-3430, 081-666-7999
facebook : https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

SF Corporation Public Company Limited
บริษัทฯดำเนินการด้านธุรกิจโรงภาพยนนต์ภายใต้ชื่อ SF CINEMA  ปัจจุบันมีทั้งหมด 57 สาขา และกำลังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

Is this your company? Claim it now!