Public / Civil Jobs 36 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
17 September 2020
Job ID: BK-246886
Director of Innovative Financing for Equitable Education Office/ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และ ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักฯ จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3.มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน ไม่ต่ำกว่า 9 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 •     บริหารจัดการระบบการเงิน การบัญชี ระบบงานธนาคาร  และ/หรือ
      การจัดการงบประมาณขององค์กร
 •     การทำงานในหน่วยงานบริหารกองทุน หน่วยงานจัดสรรเงินทุน หน่วยงานนโยบายและแผน
 •     การทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านบริหาร และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

4. มีทักษะการนำเสนอ การรายงานต่อฝ่ายบริหาร และมีผลงานสำคัญที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ สอดคล้องกับประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่กำหนดไว้

5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)       

7. มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีจิตใจบริการ จิตสาธารณะ

8. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

9. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

10.มีสมรรถนะด้านการบริหาร ได้แก่

 •       ศักยภาพในการปรับเปลี่ยน (Change Management)
 •       ความสามารถในการเป็นผู้นำ (Leadership)
 •       การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในทุกระดับรวมทั้งการแสวงหาโอกาสสร้างเครือข่าย (Networking & Partnership)
 •       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (Job Description)

1.รับผิดชอบ และดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ แผนพัฒนานวัตกรรม แผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวของสำนัก รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายรับผิดชอบการจัดทำระบบการปฏิบัติงานของสำนักร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของสำนัก รวมทั้งหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.รับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข (CCT) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และลดต้นทุนการดำเนินงานของกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ

3.สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน และกระบวนการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.รับผิดชอบการพัฒนาเครือข่าย และภาคีสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาคี ครู และสถานศึกษา การจัดให้มีระบบนิเทศ และติดตาม รวมทั้งจัดการข้อร้องเรียน และการสื่อสารเพื่อการจัดสรรเงินอุดหนุนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5.รับผิดชอบการพัฒนาองค์ความรู้ หรือการสนับสนุนงานวิจัย และจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงานของสำนักอย่างต่อเนื่อง

6. บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง สอนงาน และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

7.บริหารงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

รายการเอกสาร และหลักฐานประกอบการรับสมัคร (จะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ กสศ. กำหนด (โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.eef.or.th    

2. สรุปประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงาน ไม่เกิน 2 หน้า

3. เอกสารแนบที่เป็นหลักฐานแสดงผลงาน และประสบการณ์ในการทำงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

4. สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

7. ผลสอบภาษาอังกฤษ หรือเอกสารที่สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ผลสอบ TOEFL หรือ TOEIC หรือ IELTS เป็นต้น (ถ้ามี)

8.เอกสารแสดงวิสัยทัศน์  และแผนการดำเนินงานภายใต้หัวข้อ ดังนี้

                     (8.1) วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงาน

                     (8.2) การพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงาน

                     (8.3) การพัฒนาเครือข่ายและภาคีสัมพันธ์

 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
               ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการของ กสศ. (8.30-16.30น.) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 หรือส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล หรืแ ไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไปที่

           ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

           เลขที่ 388 อาคารเอส.พี ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

           กรุงเทพมหานคร 10400

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Flexible working hours
 • Work from home
 • Gratuity
 • Education allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Equitable Education Fund (EEF)
Is this your company? Claim it now!